Gaan we 5G uitrollen, of is het nu duidelijk dat de stralingsnorm niet uw gezondheid, maar de belangen van de Telecom industrie dient…?!!

“Pijn, slapeloze nachten. Je moeder zien sterven in een verzorgingskamer waar de extreem sterke wifi signalen het lijden verergeren (en vaak ook nog Telecomzenders op het dak staan). Een bezoek aan stralingsgevoelige mensen die noodgedwongen ver buiten de stad in de bossen leven. Die geraaktheid geeft energie om te gaan spitten, en dingen uit te gaan zoeken. Hopen dat het niet waar is…. Maar…. als dit kan… Hoe zit dat dan met die stralingsnorm…..?”

Joseph zocht het uit en vatte het samen in beeld…. zoals nog niemand eerder deed.
 

 

SLOVENIËRS STEMMEN VOORLOPIG VÓÓR HET LEVEN, TEGEN 5G! CONGRATULATIONS!!

In Slovenië is 5G in januari 2020 tijdelijk stop gezet als eerste land.
Nieuwe verkiezingen zijn dit voorjaar (waarschijnlijk in april) met 5G als belangrijkste kwestie.

Bron: https://toknow.uk/5g-moratorium-slovenia-votes-for-life-at-least-for-now/?fbclid=IwAR15c4wXGd4d9ridYFVlrv1cEDI6WJxloJQPzbjV-ys1VVcvyTlNvPix8n0

31 januari 2020
5G Moratorium
; door Sofia Varya:

5G Gevaren, IT Tech

www.5gSpaceAppeal.org

Afgelopen vrijdag, toen mensen in 250 steden zich aan het voorbereiden waren op de eerste wereldwijde Protestdag tegen 5G, werd Slovenië het eerste land ter wereld dat 5G weigerde, althans tijdelijk, vanwege bezwaren van wetenschappers en het publiek. Het Ministerie van Bestuurszaken had een vier uur durende openbare raadpleging over de stralingsaspecten in het kader van het waarborgen van de werking van 5G-technologieën bijeengeroepen. Onder de sprekers waren Gregor Kos, voorzitter van de politieke partij, Za zdravo družbo (Voor een Gezonde Samenleving), en Igor Šajn van Stavbbna biologija Slovenije (Bouwbiologie van Slovenië).

De vier uur durende vergadering duurde zes uur. De minister van Openbaar Bestuur, Rudy Medved, kondigde aan dat Slovenië de implementatie van 5G in zijn land officieel uitstelt “vanwege mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s”.

Maandag is de premier van Slovenië afgetreden, wat betekent dat er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden, waarschijnlijk in april, en dat 5G de belangrijkste kwestie zal zijn voor de politieke partij van Gregor Kos bij de verkiezingen.

Op 10 maart zal zijn partij wetenschappelijke deskundigen uit andere landen uitnodigen voor een evenement van de hele dag over de gevolgen van 5G (en electrosmog) voor de gezondheid en het milieu, dat zal plaatsvinden in de Nationale Raad van Slovenië (het Hogerhuis van het Parlement) en rechtstreeks op de nationale televisie zal worden uitgezonden.

Well done Slovenia!!!

Video-oproep om uitrol 5G te stoppen. Experts waarschuwen in deze korte film over 5G en vragen om een directe stop op de uitrol door de overheid

Vandaag heeft Eerlijk over Straling een dringende video-oproep verzonden aan onze Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen.

De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers (circa 60 adressen).

Eerlijk over Straling is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Onderstaand het volledige persbericht en de video-oproep.

Persbericht

Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer, en wel:

– Vaste commissie voor VWS  (via cie.vws@tweedekamer.nl)

– Vaste commissie voor EZK  (via cie.ezk@tweedekamer.nl)

– overige leden van de Tweede Kamer  (via persoonlijk e-mailadres),

Wij verzoeken u kennis te nemen van onderstaande video-oproep aan Tweede Kamer en Regering, waarin Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G.

In onze video worden een aantal dringende oproepen gedaan, waaronder:

 1. Een moratorium op 5G, uit voorzorg wegens de gezondheidsrisico’s van 5G.
 1. Serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van:

– huidige draadloze communicatie én beoogd 5G
– mede in relatie tot de reeds huidige ziektelast

 1. Verdere voorzorgsmaatregelen:

– blootstellingslimiet omlaag tot biologisch verantwoorde niveaus
– juiste voorlichting aan burgers en artsen over gevolgen van elektrostress
– benoem en bescherm kwetsbare groepen tegen EMV (vooral hoogrisicogroep kinderen, zieken, ouderen)
– bevorder publieke acceptatie om EMV-belasting te verminderen (bijv. om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten)

 1. Erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en bied hulp aan elektrogevoeligen in overleg met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD Vereniging.
 1. Maak Milieuwetgeving ter bescherming tegen EMV.

Deze video wordt u aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief en de koepel van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties.

De video brengt u een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de draadloze communicatie voor mens en natuur:

 • Elektrogevoeligen moeten al vechten voor hun leven! Er zijn ca. 500.000 elektrogevoelige mensen in Nederland (onderzoek Kantar in opdracht van Overheid, 2016). Al bij de huidige stralingsniveaus lopen duizenden elektrogevoeligen volledig vast in hun bestaan. Inclusiviteit is al ver te zoeken. Hun handicap wordt in Nederland nog niet erkend. Geen enkele vorm van structurele bescherming wordt hen door de Overheid geboden. Als 5G wordt uitgerold, worden de veldintensiteiten zo hoog dat hun leven verder in gevaar komt. Dat mag u niet laten gebeuren.
 • Hoe veilig is 5G voor anderen? 5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Bovendien zal 5G leiden tot veel hogere veldsterkten dan tot nu gebruikelijk. Het is onverantwoord 5G uit te rollen.
 • In Zwitserland is de uitrol van 5G afgelopen maand gestaakt om redenen van gezondheid.
 • Wetenschappers achten meerdere schadelijke effecten van draadloze communicatie voor de gezondheid bewezen. Daarom is de overheid gehouden het voorzorgsprincipe te hanteren.
 • Een moratorium op 5G is de enige logische beslissing nu.
 • De Staatssecretaris EZK heeft o.a. in het debat van 6 februari jl. gezegd nog deze maand met de belangenorganisaties te praten. De koepel Eerlijk over Straling heeft echter nog steeds geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook de belangrijkste belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD vereniging (beide ook lid van Klankbordgroep Kennisplatform EMV) zijn nog steeds niet benaderd of uitgenodigd voor overleg. Ondanks dat beide belangenorganisaties daartoe inmiddels veelvuldig om hebben gevraagd aan o.a. betrokken ministeries en Staatssecretaris EZK.

Graag zijn wij bereid tot constructief overleg en zien uit naar uw spoedige uitnodiging!

Met vriendelijke groet,

R.K.N. Verboog en Ir. R.P. van der Boom
Eerlijk over Straling
www.eerlijkoverstraling.nl

Naschrift: Je kunt meehelpen aan de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van 5G, door deze video-oproep te delen op andere media en actief te sturen naar de lokale pers, lokale politiek, (huis)artsen, scholen, vrienden, familie, etc. Dit is een uitermate urgente en belangrijke kwestie die iedereen aangaat.

Dinsdagavond de 18e februari informatiebijeenkomst 5G in Zeist, kom ook!

 

Raadinformatiebijeenkomst over 5G in de gemeente Zeist

5G bijeenkomst ZEIST (zonder opgave is iedereen welkom)

“Openbare informatiebijeenkomst over 5G voor de gemeenteraad van Zeist, bewoners en andere belangstellenden zijn welkom.”

 

Op 18 februari a.s. laat de gemeenteraad van Zeist zich in een openbare informatiebijeenkomst informeren over 5G.

“Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gelezen is er veel te doen om 5G. Om de gemeenteraad te informeren over de diverse aspecten van 5G wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd.Voor alle duidelijkheid. Er worden op deze bijeenkomst geen besluiten genomen.”

De opzet:
1. Opening door mevrouw Belinda Hoff-Van Riesen (extern voorzitter)die de bijeenkomst zal leiden (19.30).
2. Toelichting door mevrouw Yvonne Trenning van het Antennebureau.Wat is 5G en waar gaat het voor worden gebruikt? Is het nodig om bomen te kappen voor 5G antennes. Wat is het juridisch kader. Wie is er bevoegd? Wanneer is een vergunning nodig en wanneer niet? Wat is de positie, rol, bevoegdheid en beïnvloedingsruimte van de gemeente.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
3. Toelichting door mevrouw Diana van Dongen van de GGD regio Utrecht over gezondheidsaspecten.In de samenleving zijn er diverse groepen en mensen die zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van o.a. het gebruik van mobiele telefoons en 5G. Ook de gevoeligheid van elektromagnetische straling komt aan de orde.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.Vertoning van een korte film van de heer Noordergraaf.
4. Toelichting door de heer Jan van Gils(spreker aanbevolen door Carlo Fiscalini, fractievoorzitter NDZ)Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
5. Einde(21.30)Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van een drankje..

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie (14 030) of via raadsgriffie@zeist.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeenteraad van Zeist.

Tot 18 februari a.s.Namens de griffie van de gemeenteraad van Zeist
Roland Beenen (adjunct-griffier)

Schuif aan!

Datum: dinsdagavond 18 februari
Locatie: 
Het Rond 1 in Zeist
Tijdstip: vanaf 19.30 uur

HTTPS://ZEIST.RAADSINFORMATIE.NL/VERGADERING/706525/OPENBARE%20INFORMATIEBIJEENKOMST%20OVER%205G%2018-02-2020

(De Andere Krant) 5G – Kroon op de zorgkosten

“Als je in een willekeurige trein of metro stapt, dan zit iedereen wezenloos op z’n schermpje te scrollen. Social media-posts, dag in dag uit, waar niemand iets van wil missen. Er bestaat al een term voor deze verslaving: FOMO, de afkorting van Fear Of Missing Out.”
 
De overheid, vooral Economische Zaken, D66, PvdA en VVD hebben hun werk goed gedaan om het echte leven tot iets abstracts te maken en de surrogaatversie op schermpjes tot werkelijkheid, met alle bijwerkingen van dien. Die hele smartphone-zombificering was overigens al wereldwijd gepland in april 1996. Lees maar: “…ze zijn alleen onafhankelijk als een enkele entiteit op het internet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het net om te functioneren. Ondanks de allure van het elektronische fake-leven, is het een gemeenschappelijke droom om “los te koppelen” en een tijdje alleen te zijn. . . maar de gedachte om de laatste info-update te missen, is te enerverend. Psychologen hebben deze neurose gecategoriseerd als ‘infolepsis’,een toestand bestaande uit een doorlopend en oncontroleerbaar verlangen naar informatie. Mensen communiceren vrijuit op het net, maar velen zijn ook isolationisten geworden, niet in staat om oog in oog te communiceren.” Bovenstaande citaat komt uit: Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise, een futurologische studie in opdracht van het US Department of Defense. In deze studie rept men ook over een sterke toename van behoefte aan menselijke donororganen als gevolg
van de schadelijke werking van de straling van draadloze apparaten.
 
“De officiële norm is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is.”
 
Moscow signal XXL
Het is mogelijk niet voor niets dat D66 onze lichamen onteigende in hetzelfde jaar dat D66-Ollengren het laatste stukje democratie om zeep hielp. D66-politici Els Borst (erelid Gezondheidsraad) en Laurens-Jan Brinkhorst hebben UMTS er destijds met politiek, in plaats van wetenschappelijk onderbouwde brieven aan de gemeenten doorgedrukt. Een groep internationale medische wetenschappers, bij elkaar 268, hebben recent een waarschuwing naar de politiek verstuurd waarin ze nadrukkelijk oproepen 5G te stoppen. Bijzonder verontrustend is dat 5G onze zuurstofopname lijkt te verstoren en de kans op oog- en testikelkanker sterk verhoogt. Verder weet niemand wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen etc. Uit een Belgisch onderzoek met ratten kwam jaren geleden naar voren dat GSM en Wi-Fi door elkaar meteen twee keer zoveel tumoren gaf. Het is en wordt een groot vivi-sectie-spektakel voor jong en oud van schendingen tegen grondwetten en mensenrechten, met als bonus dat kanker een sterke correlatie heeft met cellen die te weinig zuurstof krijgen. Dit tegen de achtergrond dat WiFi, ook zwakke WiFi zoals de 10-metervariant Bluetooth, celmembranen lek maakt en de door straling toegenomen vrije radicalen de mitochondriën laat stukvreten. Kapotte cellen delen zich en zo kunnen kankercellen ontstaan. Tijdens de Koude Oorlog bestraalden de Russen met goedkeuring van de VS-regering heimelijk 20 jaar lang de Amerikaanse Ambassade in Moskou met een signaal dat vooral wisselde tussen de Wi-Fi- en Wimax-frequentie. Alle 3000 personeelsleden die daar werkzaam waren inclusief hun kinderen zijn volgens Barrie Trower, die daar rechtstreeks bij betrokken was, inmiddels dood door kanker of leukemie-achtige aandoeningen. Wat we hier in de grote steden hebben is in theorie erger dan het Moscow-signal.
 
 
Het orkestreren van een valse stralingsnorm
Politici liegen glashard dat alles binnen “veiligheidsnormen” blijft. De GGD en Gezondheidsraad liegen willens en wetens mee en verwijzen naar het Antennebureau dat nota bene onderdeel is van EZ, dat over de hele overheidsdeal met de telecom gaat (laat de burger z’n mond houden anders eisen wij de licentie-miljarden terug!). Het Antennebureau scheepte mensen af met een vod over riskassessment in relatie tot straling dat geschreven is door een van de grootste wetenschapsvervalsers ooit, Michael Repacholi. Hij is destijds onder druk van Duitse protesten – tegen zijn corruptie – uit de WHO gestapt, waarna de Amerikaanse defensie hem omarmde om stukken te schrijven die de effecten van depleted uranium in Irak, zoals zwaar verminkt geboren kinderen, moesten bagatelliseren. Het risk-assessment- stuk van Repacholi is voor Nederland geprepareerd door een lid van de Gezondheidsraad, nadat de basis al volledig onderuit gehaald was als wetenschapsvervalsing door stralingsexpert Dr. Neil Cherry e.v.a. De onzin die de Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD verspreiden, omvat het de burger voorkauwen van een vermeende veiligheidsnorm die aan de “huidige stand van wetenschap” zou voldoen. Ook zou er “nooit bewijs zijn geleverd voor de schadelijkheid van de straling gebruikt voor draadloze communicatie”. De enige echte veiligheidsnorm is de woonbiologische norm, omdat deze niet naar de politieke en financiële afspraken, maar realistisch naar de gezondheidseffecten kijkt. De veiligheidsnorm voor blootstelling is gesteld op 0,1 μW/m². Bij 0,1 μW/m² waarbij de opname van schadelijk ijzer overigens al verdriedubbelt en er ook al verandering optreedt van de calciumafgifte in de hersenen. Maar je moet ergens een concessie doen…(bomen kunnen al ziek worden vanaf 0,7 μW/m²). De officiële norm, d.w.z. de norm die door de 100% van microgolftechnologie afhankelijke Amerikaanse defensie aan een groot deel van de wereld is opgedrongen, is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” (lees desinformatie-truc) staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is. Voor 5G is die nog extra opgeschroefd naar het krankzinnige 20.000.000 μW/m². De ICNIRP, een private instelling waaraan officieel geen enkele regering verantwoording is verschuldigd, verzon deze onzintest met het kunststofhoofd om deze tot “wetenschappelijke consensus” te maken, met behulp van corrupte politici en hun schare aan cut & paste-journalisten bij de grote kranten en officiële nieuwszenders. Men heeft gekeken bij welke afstand het water in het kunsthoofd opwarmde en daarop de zogeheten ‘thermische effectnorm’ toegepast op het ongelooflijk complexe, sensitieve en geheel van bio-elektrische processen afhankelijke menselijk lichaam. Wordt het lichaam niet warm van straling, dan is er volgens de ICNIRP-ingenieurs (geen medici, maar technici) niets aan de hand.
 
“symptomatische stralingsklachten zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc”
 
Zo kweek je kunstmatig torenhoge zorgkosten 
Stralingsklachten worden echter vrijwel altijd veroorzaakt door (elektrische) straling en niet door warmte. Dr. Ulrich Warnke van de Universiteit van Saarland toonde aan hoe elektrische straling een twaalftal zeer ernstige basisverstoringen in ons lichaam veroorzaakt. Dit uit zich via nitrosatieve-oxidatieve stress, waaruit een scala aan bekende symptomatische stralingsklachten voortkomt zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc.. Dit onderzoeksresultaat wordt ondersteund met meer dan 8300 wetenschappelijke studies (bron: Barrie Trower) en eindeloos veel epidemiologisch materiaal. Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD zijn het er echter roerend over eens dat noch deze onderzoeken, noch het epidemiologisch datamateriaal, noch de tig appèls van bezorgde medici, zoals het Freiburger Appèl e.v.a. mogen worden meegenomen in de discussie. Al deze instanties teren voor 100% op uw en mijn belastinggeld. Eerst worden we dus op eigen kosten ziek gestraald. Daarna betalen we jaarlijks meer en meer aan zorgkosten en aan zorgverzekeringen. 
 
 
De verzekeraars schrappen massaal letsel door straling uit polissen 

Geen wonder dus dat in Nederland in 2005 de meeste grote verzekeraars halsoverkop schade door straling uit hun polissen schrapten. In 2018, vermoedelijk onder druk van de opkomst van 5G gebeurde hetzelfde bij topverzekeraars wereldwijd waaronder de verzekeringsreus Lloyd. Zij zien de bui duidelijk hangen, terwijl politici nog de roze bril ophouden. Ze moeten ook wel. Want wat ze hebben gedaan in Nederland, zeker met WiFi in de klas, is in één woord misdadig. Docenten of ouders die dit aankaarten, omdat ze de directe ellende ervan bij hun kind op school ervaren, worden daarom afgedaan als aluhoedjes, complotters of psychisch gestoorden. De farmaceutische industrie en de reguliere krachten in onze zorgsector maken gouden jaren door, dankzij de officiële stralingsleugen en het opgelegde je van de domme moeten houden, dat geëist wordt van arts, ziekenhuis en universiteit. Zo worden de zorgverzekeraars elk jaar nog wat extra gespekt.

—————————

De Andere Krant
– Dit artikel komt uit De Andere Krant. Een geweldig initiatief wat eerlijk nieuws verspreid. In deze oplage nog een ander artikel over straling en tal van andere belangrijke onderwerpen.
HIER vind je hun site. Bestel ook exemplaren om verder te verspreiden en steun daarmee
De Andere Krant!