Het 5G Appél (Vertaald)

Het 5G Appél (The 5G appeal)

Wetenschappers en artsen pleiten voor een moratorium op de uitrol van 5G.

5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, terwijl is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu.

Wij, wetenschappers en artsen, adviseren een moratorium op de uitrol van de vijfde generatie frequenties voor telecommunicatie (5G), totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF)aanzienlijk, bovenop de straling van 2G, 3G, 4G, Wi-Fi etc. voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMF is schadelijk gebleken voor mens en milieu.

5G leidt tot een grote toename van de onontkoombare blootstelling aan draadloze straling

5G-technologie werkt (in tegenstelling tot eerder generaties draadloze netwerken) alleen op korte afstand. Deze straling wordt slecht doorgegeven door vast materiaal. Er zijn veel nieuwe antennes nodig en een volledige implementatie zal resulteren in antennes die geplaatst moeten worden om de 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden, waardoor de verplichte blootstelling enorm toeneemt.

Met het steeds verder uitbreidende gebruik van draadloze technologieën, kan niemand vermijden om te worden blootgesteld (ook niet als je er erg gevoelig voor bent en er direct ziek van wordt; zoals mensen met EHS red). Want bovenop het toegenomen aantal 5G-zenders in woningen, winkels en zelfs ziekenhuizen, komen er volgens schattingen 10 tot 20 miljard aansluitingen (in koelkasten, wasmachines, bewakingscamera’s, zelfrijdende auto’s en bussen, enz.) bij, die deel uit zullen maken van het ‘internet der dingen’. Al deze zenders samen kunnen/zullen zorgen voor een aanzienlijke toename van de totale lange termijn RF-EMF-blootstelling aan alle EU-burgers.

Schadelijke effecten van blootstelling aan RF-EMF zijn al bewezen

Meer dan 230 wetenschappers uit meer dan 40 landen hebben hun ‘ernstige bezorgdheid’ geuit over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden die wordt gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten, al vóór de 5G-uitrol. Ze verwijzen naar het feit, dat talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMF levende organismen aantast op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen (!). Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker (leukemie, hersentumoren) cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade (op DNA-niveau), structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem (vruchtbaarheidsproblemen), leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen (Alzheimer) en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij de mens.

De gevolgen gaan veel verder dan het menselijk ras, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten bij zowel planten als dieren.

Nadat het eerste 5G Beroep van de wetenschappers in 2015 werd geschreven, heeft aanvullend onderzoek op overtuigende wijze ernstige gezondheidsrisico’s van RF-EMF-velden uit draadloze technologie bevestigd. ’s Werelds grootste onderzoek (kosten $25 miljoen) uitgevoerd door het National Toxicology Program (NTP), toont een statistisch significante toename van hersen- en hartkanker bij dieren die zijn blootgesteld aan EMF onder de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen die Nederland en de meeste landen volgen (deze richtlijnen zijn opgesteld in 1998 red.) Deze resultaten ondersteunen resultaten in humane epidemiologische onderzoeken naar RF-straling en hersentumorisico. Een groot aantal peer-reviewed wetenschappelijke rapporten tonen aan dat EMV’s (Elektro Magnetische Velden) schade toebrengen aan de menselijke gezondheid.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), concludeerde in 2011 dat EMF’s met frequenties van 30 KHz – 300 GHz mogelijk carcinogeen zijn voor mensen (Groep 2B). Nieuwe studies zoals de bovengenoemde NTP-studie en verschillende epidemiologische onderzoeken, waaronder de nieuwste onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en hersenkanker, bevestigen dat RF-EMF-straling carcinogeen (kankerverwekkend) is voor de mens.

De EUROPA EM-EMF Richtlijn 2016 stelt dat “er sterke aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan bepaalde elektromagnetische velden een risicofactor is voor ziekten zoals bepaalde kankers, de ziekte van Alzheimer en mannelijke onvruchtbaarheid. Veel voorkomende symptomen van EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) zijn hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, depressie, gebrek aan energie, vermoeidheid en griepachtige symptomen. “

Een toenemend deel van de Europese bevolking wordt getroffen door symptomen van slechte gezondheid die al vele jaren in verband worden gebracht ​​met blootstelling aan elektromagnetische velden en draadloze straling in de wetenschappelijke literatuur.

De International Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), Brussel 2015, verklaart dat: “we met het oog op onze huidige wetenschappelijke kennis erop aandringen dat alle nationale en internationale instanties en instellingen EHS en MCS gaan erkennen als echte medische aandoeningen. Het optreden van zogenoemde ‘schildwachtaandoeningen’ kan de komende jaren wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid veroorzaken, dat wil zeggen in alle landen die onbeperkt gebruik maken van elektromagnetische veld gebaseerde draadloze technologieën en op de markt gebrachte chemische stoffen. Inactiviteit is een kostenpost voor de samenleving en is geen optie meer. Wij erkennen dit ernstige gevaar voor de volksgezondheid en willen dat belangrijke primaire preventiemaatregelen worden vastgesteld en geprioriteerd, om deze wereldwijde pan-epidemie in perspectief te zien. “

Voorzorgsmaatregelen

Het voorzorgsbeginsel (UNESCO) werd in 2005 aangenomen door de EU: “Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk aannemelijk maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”

In Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011) staat : “Neem alle redelijke maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name blootstelling aan radiofrequenties van mobiele telefoons, en in het bijzonder de blootstelling aan kinderen en jongeren die het grootste risico lijken te lopen op hoofdtumoren De parlementaire Assembleé beveelt ten sterkste aan het ALARA-principe (zo laag als redelijkerwijs mogelijk) toe te passen, dat zowel de zogenaamde thermische effecten als de niet-thermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling omvat en de risicobeoordelingsnormen en de kwaliteit te verbeteren”.

De Neurenberg-code (1949) is van toepassing op alle experimenten op mensen, dus inclusief de uitrol van 5G met een nieuwe, hogere RF-EMF-blootstelling. Dergelijke experimenten “moeten gebaseerd zijn op eerdere kennis (bijv. een verwachting afgeleid van dierproeven) die het experiment rechtvaardigen. Er mag geen experiment worden uitgevoerd, waarbij er een a priori reden is om aan te nemen dat de dood of invaliditeitsverlies zal optreden; behalve misschien in die experimenten waarbij de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.” (Neurenbergcode, punten 3-5). Reeds gepubliceerde wetenschappelijke studies tonen aan dat er “a priori reden om te geloven is” in reële gezondheidsrisico’s.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) waarschuwt voor “Stralingsrisico van alledaagse apparaten”, ondanks dat de straling onder de WHO/ICNIRP-normen ligt (van ruim 20 jaar geleden red.). EMA concludeert ook: “Er zijn veel voorbeelden van het feit dat in het verleden het voorzorgsbeginsel niet werd toegepast, wat heeft geleid tot ernstige en vaak onomkeerbare schade aan de gezondheid en de omgeving (denk aan het risico van roken, asbest en recentelijk chroom 6 red.)”. Schadelijke blootstellingen kunnen wijdverspreid zijn, voordat er zowel “overtuigend” bewijs van schade is als gevolg van langdurige blootstelling en biologisch begrip [mechanisme] van hoe die schade wordt veroorzaakt.”

“Veiligheidsrichtlijnen” beschermen de industrie, niet de gezondheid

De huidige ICNIRP “veiligheidsrichtlijnen” zijn verouderd. Alle hierboven vermelde bewijzen van schade doen zich voor, hoewel de straling onder de “veiligheidsrichtlijnen” van ICNIRP ligt. Daarom zijn nieuwe veiligheidsnormen noodzakelijk. De reden voor de misleidende richtlijnen is dat “belangenconflicten van ICNIRP-leden vanwege hun relaties met telecom of elektriciteitsbedrijven de onpartijdigheid ondermijnen die zou moeten gelden voor de regulering van openbare blootstellingsnormen voor niet-ioniserende straling. Om kankerrisico’s te evalueren, is het noodzakelijk om wetenschappers met bekwaamheid in de geneeskunde, in het bijzonder oncologie, te betrekken bij het opstellen van de normen “

De huidige ICNIRP/WHO-richtlijnen voor elektromagnetische velden zijn gebaseerd op de achterhaalde hypothese dat “het kritieke effect van RF-EMF-blootstelling relevant voor de gezondheid en veiligheid van de mens slechts het opwarmen van blootliggend weefsel is.” Wetenschappers hebben echter bewezen dat veel verschillende soorten ziekten en schade worden veroorzaakt zonder opwarming (het “niet-thermisch effect”) bij stralingsniveaus ver onder de ICNIRP-richtlijnen.

Wij dringen er bij de EU op aan:

  1. Alle redelijke maatregelen te nemen om de 5G RF-EMF-uitbreiding te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingsniveaus veroorzaakt door RF-EMF (5G samen met 2G, 3G, 4G en WiFi) niet schadelijk zijn voor EU-burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen, alsook het milieu.

  2. Dat alle EU-landen, met name hun stralingsveiligheidsagentschappen, resolutie 1815 volgen en hun burgers, inclusief leraren en artsen, informeren over gezondheidsrisico’s van RF-EMF-straling, hoe en waarom om draadloze communicatie te vermijden, met name in/nabij bijv. kinderdagverblijven, scholen, woningen, werkplekken, ziekenhuizen en ouderenzorgcomplexen.

  3. Om onmiddellijk, zonder invloed van de industrie, een EU-taskforce van onafhankelijke, werkelijk onpartijdige EMF-en-gezondheidswetenschappers zonder belangenconflicten [1] aan te stellen om de gezondheidsrisico’s opnieuw te evalueren

En:

1. a) Te beslissen over nieuwe, veilige “maximale blootstellingsnormen” voor alle draadloze communicatie binnen de EU,

2. b) De totale en cumulatieve blootstelling van EU-burgers te bestuderen,

3. c) Regels op te stellen (maximale blootstellingsnormen) die binnen de EU moeten worden voorgeschreven en gehandhaafd om te voorkomen dat de blootstelling de nieuwe normen overschrijdt m.b.t. alle soorten elektromagnetische velden om burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen te beschermen.

4) Te voorkomen dat de telecomsector via haar lobbyorganisaties EU-ambtenaren overtuigt om beslissingen te nemen over verdere verspreiding van RF-straling, waaronder 5G in Europa.

5) Voorkeur te geven aan implementatie van bekabeling digitale communicatie in plaats van draadloze.

Met respect ingediend, september 2017 door

Rainer Nyberg, EdD, emeritus hoogleraar (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Afdeling Oncologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheid, Universitair Ziekenhuis, Örebro, Zweden.

Huidig ​​adres: The Environment and Research Foundation, Örebro, Zweden, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

Alle medeondertekenaars zijn hier te vinden: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

Op de website ‘The bioinitiative report 2012 – a rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation’ (geüpdate in 2014 en 2017) zijn o.a wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vinden.

Een citaat: De inzet is erg hoog. Mensen zijn bio-elektrische systemen. Ons hart en onze hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interacteren met fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam.

ORIGINEEL EN ONDERTEKENEN!

Facebook-pagina’s

ALLE facebook pagina’s mbt straling op een rij,
met dank aan Janke Brakels.


Alle facebookpagina’s over straling, aangevuld met facebookpagina’s over de indringende bromtoon / laagfrequent geluid.

Facebook (Groep) Straling & Zo
https://www.facebook.com/groups/609985079037253/

Facebook (Groep) Straling/Gezondheid en EHS
https://www.facebook.com/groups/216148739253280/?ref=share

Straling vervuilt de ether
https://m.facebook.com/Straling-vervuilt-de-ether-243634865678722/

Beperk de straling
https://m.facebook.com/beperkdestraling/

Is straling de asbest van de 21e eeuw?
https://www.facebook.com/stralingdocu/

De draadloze kooi
https://www.facebook.com/dedraadlozekooi/

Stichting EHS en gezondheidsklachten
https://www.facebook.com/stichtingehs/

Maakt wifi ziek?
https://m.facebook.com/maaktwifiziek/

Stop overdosis straling
https://www.facebook.com/stopoverdosisstraling/

Wifistraling ontmanteld
https://www.facebook.com/groups/479639958851478/?ref=share

Lotgenoten EHS
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034469657072

5G-plein
https://www.facebook.com/groups/590716098030720/?ref=share

Straling wifi en 4G-5G Drenthe-Groningen
https://www.facebook.com/groups/930168807136194/?ref=share

5G Nederland
https://www.facebook.com/groups/2019114901712285/?ref=share

Stop 5G
https://www.facebook.com/groups/325097264920276/?ref=share

Stop 5G
https://m.facebook.com/Stop5G/

5G weg uit Groningen
https://www.facebook.com/groups/1893849844184678/?ref=share

Facebookgroepen Last van een zendmast;

https://www.facebook.com/Last-van-een-zendmast-DEN-HAAG-606132866239088/ Den Haag

https://www.facebook.com/groups/363876943994106/ Hoogezand/Sappemeer

https://www.facebook.com/groups/1598867983461688/ ; Uden

https://www.facebook.com/groups/1853928284820660/ ; Lelystad

https://www.facebook.com/groups/238843519906050/  ; Weesp

https://www.facebook.com/groups/167259543768931/ Enschede

https://www.facebook.com/groups/1354876181250441/ ; Eindhoven

https://www.facebook.com/groups/1271053892978967/ Zutphen

https://www.facebook.com/groups/lastvaneenzendmastculemborg/ Culemborg

https://www.facebook.com/groups/409694099366926/ Delft

https://www.facebook.com/groups/1553525758288733/ Utrecht

https://www.facebook.com/groups/215649778906067/ Haarlem

https://www.facebook.com/groups/lastvaneenzendmastloenen/ Loenen

https://www.facebook.com/groups/178755419275910/ Sneek

Verschillende Facebookpagina’s van verschillende steden met het indringende bromtoonprobleem:

LFG meetingpoint
https://www.facebook.com/groups/LFGMeetingpoint/?ref=share

De brom van waalre
https://m.facebook.com/bromvanwaalre/

Bromtoon Waalre
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383388596

Een onderzoek naar laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/Een-onderzoek-naar-een-groeiend-milieuprobleem-Laag-Frequent-Geluid-200419530106590/

Laagfrequent geluid Nederland
https://m.facebook.com/Laagfrequent-Geluid-Nederland-1610230285912485/

Geluidshinder-Geluidsoverlast
https://www.facebook.com/Geluidshinder-Geluidsoverlast-796949317028518/

Laagfrequentgeluid Engelen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009017791270

Bromtoon Bergen (opgeheven?)
https://www.facebook.com/Bromtoon-Bergen-NH-501270326916969/

Laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/633702933425358/?ref=share

Groep van stichting laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/1913176352345252/?ref=share

Stichting laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/Stichting-Laagfrequent-geluid-591012707682219/

Lotgenoten groep laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/1004280116315219/?ref=share

Bromtoon zuid-oost Drenthe
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383388596

De brom van Nederland
https://www.facebook.com/groups/1863018147242937/?ref=share

Bromtoon Zutphen
https://www.facebook.com/bromtoon/

Leven met bromtonen(Zutphen)
https://www.facebook.com/Leven-met-Bromtonen-114780062517074/

Bromtoon Utrecht
https://www.facebook.com/Bromtoon-Utrecht-1931618183792242/

Bromtoon Goirle
https://www.facebook.com/Bromtoon-Goirle-1109301485866530/

Houten ligt wakker
https://www.facebook.com/houtenligtwakker/

Trillingen in huis Hoorn/West-Friesland LFG
https://m.facebook.com/groups/2092564867630395

Heerhugowaard Bromtoon
https://m.facebook.com/groups/2002312100055708

Bromtoon/Zoemtoon/Laagfrequent geluid/The Hum/Trillingen Sneek
https://m.facebook.com/groups/471575169867345

De brom van Heerlen
https://m.facebook.com/groups/1863018147242937

Bromtoon Ede
https://www.facebook.com/bromtoon.ede/posts/1386220525036773:0

Interesse in een domeinnaam?

Ik heb me ooit eerder verdiept in Google en in hoe vindbaar te zijn/worden.
Omdat ik jaren terug nog niet precies wist waar mijn aandacht en energie naartoe zou gaan en ik altijd in mogelijkheden denk, had ik alvast wat mooie domeinnamen gereserveerd.

Domeinnamen kunnen als je vindbaar wilt zijn met je activiteiten zorgen dat het ook gaat lukken. Wist je dat namen welke letterlijk gebruikt worden als zoekwoorden veruit het beste zijn en dan vooral samen met een extensie .nl, .org, .net of .com kunnen ervoor zorgen dat je werkelijk op de eerste pagina van Google komt, wat in het geval van hotels of webshops het verschil tussen leven of ‘dood’ is…


Inmiddels zijn er veel mensen die zich naast het bijdragen aan stralingsbewustzijn ook bezighouden met verschillende commerciëlere diensten. Vandaar dat ik verkoop overweeg. Mogelijk zit hier een domeinnaam bij welke je eigenlijk wel graag zou willen hebben. Laat het me dan weten…

www.chronischmoe.nl
www.dectzonderstraling.nl
www.digitaledetox.org
www.electrosensitief.nl
www.gezondwonen.net
www.meterhuren.nl
www.slaapprobleem.net
www.stralingmeterhuren.nl
www.stralingmeterkopen.nl
www.stralingsmeterkopen.nl
www.stralingsarmetelefoon.nl
www.stralingsbewust.com
www.stralingsgevoelig.nl
www.stralingsmeter.net
www.telefoonstraling.nl


BIEDEN

Aangezien mijn werk nog veelal uit mijn eigen zak komt, bied ik deze hierbij te koop aan, voor de goede zaak. 🙂 De persoon met het hoogste bod voor een naam, mag deze kopen. Je kunt je bod uitbrengen via actie@verminder-electrosmog.nl
Schrijf daarbij duidelijk om welke domeinnaam het gaat en doe éénmalig je uiterste bod. De inschrijving sluit op 15 Mei 2019. Overigens hoef ik ze niet kwijt, je weet het nooit voor de toekomst en goeie namen worden schaarser.

Laat maar weten welke je wilt en wat je ervoor over hebt.

Mail: (kopiëren en plakken) actie@verminder-electrosmog.nl


Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs

Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2019

In juichstemming wordt ons telkens weer verteld over het komende 5G en dat er een betere samenleving gaat ontstaan als alles en iedereen digitaal verbonden is. Mooie verhalen over slimme technologie moeten ons verleiden en ons doen inzien dat we in deze tijd niet meer zonder kunnen bestaan. Maar is dat daadwerkelijk zo?

Nee, het is niet waar dat 5G goed voor ons is. Dit is waar Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs aandacht voor vraagt. Eerlijk over straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Eerlijk over Straling brengt het eerlijke verhaal over 5G. En de waarheid is dat 5G niet bewezen veilig is voor de gezondheid. Integendeel!

Straling’ haalt steeds meer de publiciteit en dat is nodig. Niet voor niets stond zelfs in de december 2018 editie van The Lancet een oproep straling en de – aangetoonde – gezondheidsrisico’s serieus te nemen. De Film Ubiquity van Bregtje van der Haak over o.a. de Nederlandse stralingsgevoelige Anouk werd veel bekeken, zowel in de bioscoop als op de TV bij VPRO op NPO2. Ook de vele reportages en artikelen in de kranten, bladen en op TV bevestigen de toegenomen zorg bij het publiek en de noodzaak van eerlijke informatie! Zelfs het Antennebureau, deel van onze overheid, stelde in 2017 al vast dat meer dan 50% van de mensen zich zorgen maakt over de gevolgen van straling op de lange termijn.

Niet als veilig getest, geen voorzorg…

Waar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen niet op de markt komen zonder in zware procedures getoetst te zijn op de onschadelijkheid, wordt 5G echter, evenals 2G, 3G en 4G, ingevoerd zonder zekerheid te leveren dat de technologie veilig is voor de mens en de natuur. Dat terwijl het bewijs dat die eerdere technologie voor draadloze communicatie schadelijk is voor de gezondheid, hand over hand groeit. Zo werd onlangs in een groot Amerikaans onderzoek de relatie tussen straling en kanker bij ratten aangetoond. Maar onze Gezondheidsraad schuift het terzijde en de overheid neemt geen voorzorg.

Meer elektrosmog

Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen om ons heen, is de elektrosmog tegenwoordig al heel sterk. De effecten van straling en stroom belasten iedereen en kunnen zeker gevolgen hebben voor de gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things, de uitrol van 5G en allerlei zogenaamde smart/slimme (maar niet gezonde) toepassingen, komen er nog veel meer draadloze apparatuur en antennes. De elektrosmog zal met 5G nog veel sterker worden!

Gezondheidsrisico’s aanzienlijk

Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Het begint met vage klachten (SOLK), hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, slapeloosheid, spierklachten, darmproblemen, enz. en kan uiteindelijk tot ernstiger ziekten leiden, zoals neurologische aandoeningen, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker. Als je bedenkt hoeveel mensen tegenwoordig al ziek zijn, doen die aanwijzingen voor gezondheidsschade je beseffen, dat het nu echt de hoogste tijd is om voorzichtig te worden met stroom en straling.

Stralingsbewuste organisaties brengen het eerlijke verhaal

Vrijwilligers nemen ook dit jaar het initiatief om op de Nationale Gezondheidsbeurs het eerlijke verhaal te vertellen. Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS, Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Let’s Talk About Tech en Stralings Bewust Verzamelpunt gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Op deze Nationale Gezondheidsbeurs geven we in stand D37 van 7 t/m 10 februari niet alleen die eerlijke informatie, maar ook tips hoe je de effecten van stroom en straling in je eigen omgeving kunt verminderen. Er is bovendien extra informatie over zwangerschap. Kinderen zijn erg kwetsbaar voor elektrosmog. Ben je zwanger of wil je dat worden? Wij hebben diverse belangrijke tips voor je.

Loop je al langer met gezondheidsklachten en kunnen de artsen de oorzaak niet vinden? Je bent zeker niet de enige: echt heel veel van de mensen krijgen van de arts deze diagnose. Veel van deze zogenaamd SOLK klachten kunnen door straling worden veroorzaakt! Bezoek onze hoekstand, pal aan het grote eilandterras, en wordt eerlijk geïnformeerd!

Diverse acties: de uitrol van 5G is niet vanzelfsprekend

Maar men kan meer doen tegen de roekeloze uitrol van 5G. Wereldwijd wordt opgeroepen bestraling door 5G, op aarde en vanuit de ruimte, te stoppen. Het zogeheten 5G Space Appeal (www.5gspaceappeal.org ) verzamelde in korte tijd meer dan 40.000 handtekeningen van personen en organisaties. In Nederland worden diverse acties gevoerd. Zo loopt er een petitie tegen 5G van Verminder Electrosmog (www.verminder-electrosmog.nl). Wij vragen iedereen om de petities ook te tekenen. Meer weten? Begin bij www.EerlijkoverStraling.nl.

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met links naar de deelnemende organisaties, welke u ook rechtstreeks kunt benaderen:

Emailadres: info@eerlijkoverstraling.nl

Ook oproepen tekenen tegen 5G?

Zie:https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal en www.verminder-electrosmog.nl