Petitie

Petitie-Inhoud

Wij willen dat er géén 5e Generatie netwerken / Internet of Things en aanverwanten kan komen, vóórdat alle negatieve effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische motieven mogen geen reden zijn om de gezondheid van de bevolking aan ongezonde straling bloot te stellen. Meer dan 200 wetenschappers hebben al aan de noodrem getrokken, dit netwerk verdient geen bestaan in onze mooie toekomst.

Met terugwerkende kracht vinden wij dat: ons recht op onaantastbaarheid van de leefomgeving stelselmatig wordt geschonden door de Nederlandse staat. Door met haar stralingsnorm, commerciële belangen door verkoop van frequenties en ondertekenen van dubieuze contracten met telecom, en het totaal en volledig afwezig zijn van eerlijke voorlichting het toestaat dat;

Met strakke commercials ongezonde gadgets worden gehypet en verkocht mogen worden welke keer op keer ontworpen zijn om ons verslaafd en afhankelijk te maken van dubieuze industriële belangen.

In ogenschouw nemende dat: Al vele malen is aangetoond dat straling schadelijk is voor mens en dier.
(1: BioInitiativeReport2012.pdf) Dat veel studies door de telecomindustrie gefinancierd worden met tegenstrijdige uitkomsten behoeft waarschijnlijk niet te worden toegelicht. (2) Deze vertroebeling van de discussie mag echter geen reden zijn om noodzakelijke maatregelen en beleid alsmaar voor zich uit te schuiven en hier zelf een dubieus standpunt in in te nemen.

Wij (Actiegroep Verminder Electrosmog) constateren dat:
veel mensen klachten en/of schade ondervinden aan de blootstelling van straling welke afkomstig is van Wifi, Dect, Gsm, Umts, LTE, Wimax en slimme meters.

Daar deze straling verder reikt dan de eigen woning zijn deze stralingsbronnen niet enkel belastend voor de bewoner(s) zelf (eigen keuze) maar ook voor de woning(en) ernaast, eronder en/of er boven. Met alle gevolgen van dien.

Enkele feiten

 • Kankerclusters rondom Umts/gsm masten (3)
 • Slaapstoornissen als gevolg van Wifi en Gsm (4)
 • Hartritmestoornissen als gevolg van Dect telefoons of Dect babyfoons (5)
 • Aantasting van planten, bomen en dieren (6)
 • Belasting van ons neurologisch systeem als gevolg van hoogfrequente straling (7)
 • Afname melatonine in de hersenen (dag/nacht ritme verstoring, afname bescherming van cellen) (8)
 • Gerenommeerde onderzoekers hebben een verband gevonden tussen autisme en HF straling afkomstig uit bovenstaande apparatuur (9)
 • Bij veelvuldig gebruik van mobiele telefoon (meer dan half uur per dag) door zwangere moeder 50% meer kans op gedragsproblemen bij het kind. (10)
 • Het bioinitaitive (11) is een aanbeveling van een onafhankelijke groep wetenschappers op basis van het bestuderen van 3500 wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Zij zeggen:

”The new report concludes that we have far more evidence than is necessary to require us to immediately take more precautionary action to protect ourselves, our children and all life of the planet.

Bewezen effecten o.a.
HF straling veroorzaakt: chronische vermoeidheid, ontstekingsreacties, oorsuizen, allergische reacties, aantasting immuunsysteem en DNA schade ver onder de huidige normen. Verslechterde vruchtbaarheid met een sterk verhoogd risico op gedragsproblemen en neurologische afwijkingen. Concentratie-, slaap en leerproblemen. En een verhoogde kans op kanker. (12)

Niet voor niets …

 • Is Wifi en Gsm op scholen in Frankrijk verboden en door de Europese Raad geadviseerd op scholen te verbieden voor kinderen om gezondheidsredenen (13)
 • Zijn Dect telefoons en Dect babyfoons in Israël verboden om de veel te hoge schadelijke straling (14)
 • Adviseert de Russische gezondheidsraad mensen onder de 18 jaar en zwangere vrouwen om totaal niet te bellen met een mobiel (15)
 • Is een Mobiel voor kinderen tot 7 jaar verboden in België (16)
 • Adviseert de Raad van Europa om Landelijk voorlichting te geven rondom dit onderwerp (17)
 • Erkennen het Italiaanse en Israëlische gerechtshof het verband tussen hersenkanker en Gsm (18)

Wat willen wij;

Met dit alles in acht nemend verzoeken wij dringend het voorzorgsbeginsel in acht te gaan nemen.

Wat dit inhoud is dat er boven 1 microwatt per m2 een uiteenlopende lijst aan biologische effecten optreden. (19) Wij tolereren daarboven een norm van 10 microwatt per m2 (10 µW/m² = 0,06V/M), net zoals deze in Salzburg wordt gehanteerd.

Nederland hanteert op dit moment de hoogste norm van heel Europa zijnde 10.000.000 microwatt p/m2 = 61 V/M. Dit is enkel een vrijbrief voor de industrie. De gezondheidsraad wijst alle duidelijke aanwijzingen voor de biologische effecten van straling op basis van een compleet achterhaald argument (het suggereert dat enkel de thermische effecten schadelijk zijn) af.

Wij willen onderhand beschermd worden en willen dat er binnen twee jaar een systeem is (of een gezond voorstel voor op korte termijn) waarbij bovenstaande norm niet wordt overschreden en het voorzorgsbeginsel wordt toegepast.

Wij willen eerlijke voorlichting voor burgers in Nederland, zoals in veel van onze buurlanden ook plaatsvindt (20) en zoals de Europese Raad ons aanbeveelt.

Voor Dect en Wifi zijn twee mogelijkheden. a. De huidige apparaten worden dmv bovenstaande gezondere stralingsnorm verboden en de industrie zal haar best moeten doen met iets ‘mensvriendelijkers’ te komen. b. Er wordt eerlijk voorlichting gegeven en gewaarschuwd bijvoorbeeld met tv spot over de mogelijke gevaren van straling en belasting op je buurt (á la passief meeroken).

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het 3G netwerk en gestemd over het 4G netwerk (inmiddels dat 5G er niet gaat komen!). (21) Waarbij één tegenstem voldoende moet zijn om met andere, betere argumenten of systemen te komen. Net zoals dat bij een inspraakprocedure over andere zaken gaat.

Er dient dus direct gestaakt te worden met het plaatsen van ziekmakende masten naast degene die er al stonden. Als dit niet gebeurt zien wij ons genoodzaakt een rechtszaak te starten. Maar liever werken we samen met de overheid.

Wifi in steden uitrollen gaat niet van de grond komen, omdat de aanwijzingen voor de diverse stralingsgerelateerde klachten zo hoog zijn, dat dit niet kan gebeuren. Er zal iets moeten worden verzonnen wat onder de gegeven norm van 10 microwatt valt.

Grondwet

We beroepen ons naast ons ‘gezond menselijk verstand’ op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Hoogachtend, actiegroep die pleit voor minder electrosmog

 


ondertekenen