Het 5G Appél (Vertaald)

Het 5G Appél (The 5G appeal)

Wetenschappers en artsen pleiten voor een moratorium op de uitrol van 5G.

5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, terwijl is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu.

Wij, wetenschappers en artsen, adviseren een moratorium op de uitrol van de vijfde generatie frequenties voor telecommunicatie (5G), totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF)aanzienlijk, bovenop de straling van 2G, 3G, 4G, Wi-Fi etc. voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMF is schadelijk gebleken voor mens en milieu.

5G leidt tot een grote toename van de onontkoombare blootstelling aan draadloze straling

5G-technologie werkt (in tegenstelling tot eerder generaties draadloze netwerken) alleen op korte afstand. Deze straling wordt slecht doorgegeven door vast materiaal. Er zijn veel nieuwe antennes nodig en een volledige implementatie zal resulteren in antennes die geplaatst moeten worden om de 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden, waardoor de verplichte blootstelling enorm toeneemt.

Met het steeds verder uitbreidende gebruik van draadloze technologieën, kan niemand vermijden om te worden blootgesteld (ook niet als je er erg gevoelig voor bent en er direct ziek van wordt; zoals mensen met EHS red). Want bovenop het toegenomen aantal 5G-zenders in woningen, winkels en zelfs ziekenhuizen, komen er volgens schattingen 10 tot 20 miljard aansluitingen (in koelkasten, wasmachines, bewakingscamera’s, zelfrijdende auto’s en bussen, enz.) bij, die deel uit zullen maken van het ‘internet der dingen’. Al deze zenders samen kunnen/zullen zorgen voor een aanzienlijke toename van de totale lange termijn RF-EMF-blootstelling aan alle EU-burgers.

Schadelijke effecten van blootstelling aan RF-EMF zijn al bewezen

Meer dan 230 wetenschappers uit meer dan 40 landen hebben hun ‘ernstige bezorgdheid’ geuit over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden die wordt gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten, al vóór de 5G-uitrol. Ze verwijzen naar het feit, dat talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMF levende organismen aantast op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen (!). Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker (leukemie, hersentumoren) cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade (op DNA-niveau), structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem (vruchtbaarheidsproblemen), leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen (Alzheimer) en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij de mens.

De gevolgen gaan veel verder dan het menselijk ras, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten bij zowel planten als dieren.

Nadat het eerste 5G Beroep van de wetenschappers in 2015 werd geschreven, heeft aanvullend onderzoek op overtuigende wijze ernstige gezondheidsrisico’s van RF-EMF-velden uit draadloze technologie bevestigd. ’s Werelds grootste onderzoek (kosten $25 miljoen) uitgevoerd door het National Toxicology Program (NTP), toont een statistisch significante toename van hersen- en hartkanker bij dieren die zijn blootgesteld aan EMF onder de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen die Nederland en de meeste landen volgen (deze richtlijnen zijn opgesteld in 1998 red.) Deze resultaten ondersteunen resultaten in humane epidemiologische onderzoeken naar RF-straling en hersentumorisico. Een groot aantal peer-reviewed wetenschappelijke rapporten tonen aan dat EMV’s (Elektro Magnetische Velden) schade toebrengen aan de menselijke gezondheid.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), concludeerde in 2011 dat EMF’s met frequenties van 30 KHz – 300 GHz mogelijk carcinogeen zijn voor mensen (Groep 2B). Nieuwe studies zoals de bovengenoemde NTP-studie en verschillende epidemiologische onderzoeken, waaronder de nieuwste onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en hersenkanker, bevestigen dat RF-EMF-straling carcinogeen (kankerverwekkend) is voor de mens.

De EUROPA EM-EMF Richtlijn 2016 stelt dat “er sterke aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan bepaalde elektromagnetische velden een risicofactor is voor ziekten zoals bepaalde kankers, de ziekte van Alzheimer en mannelijke onvruchtbaarheid. Veel voorkomende symptomen van EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) zijn hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, depressie, gebrek aan energie, vermoeidheid en griepachtige symptomen. “

Een toenemend deel van de Europese bevolking wordt getroffen door symptomen van slechte gezondheid die al vele jaren in verband worden gebracht ​​met blootstelling aan elektromagnetische velden en draadloze straling in de wetenschappelijke literatuur.

De International Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), Brussel 2015, verklaart dat: “we met het oog op onze huidige wetenschappelijke kennis erop aandringen dat alle nationale en internationale instanties en instellingen EHS en MCS gaan erkennen als echte medische aandoeningen. Het optreden van zogenoemde ‘schildwachtaandoeningen’ kan de komende jaren wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid veroorzaken, dat wil zeggen in alle landen die onbeperkt gebruik maken van elektromagnetische veld gebaseerde draadloze technologieën en op de markt gebrachte chemische stoffen. Inactiviteit is een kostenpost voor de samenleving en is geen optie meer. Wij erkennen dit ernstige gevaar voor de volksgezondheid en willen dat belangrijke primaire preventiemaatregelen worden vastgesteld en geprioriteerd, om deze wereldwijde pan-epidemie in perspectief te zien. “

Voorzorgsmaatregelen

Het voorzorgsbeginsel (UNESCO) werd in 2005 aangenomen door de EU: “Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk aannemelijk maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”

In Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011) staat : “Neem alle redelijke maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name blootstelling aan radiofrequenties van mobiele telefoons, en in het bijzonder de blootstelling aan kinderen en jongeren die het grootste risico lijken te lopen op hoofdtumoren De parlementaire Assembleé beveelt ten sterkste aan het ALARA-principe (zo laag als redelijkerwijs mogelijk) toe te passen, dat zowel de zogenaamde thermische effecten als de niet-thermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling omvat en de risicobeoordelingsnormen en de kwaliteit te verbeteren”.

De Neurenberg-code (1949) is van toepassing op alle experimenten op mensen, dus inclusief de uitrol van 5G met een nieuwe, hogere RF-EMF-blootstelling. Dergelijke experimenten “moeten gebaseerd zijn op eerdere kennis (bijv. een verwachting afgeleid van dierproeven) die het experiment rechtvaardigen. Er mag geen experiment worden uitgevoerd, waarbij er een a priori reden is om aan te nemen dat de dood of invaliditeitsverlies zal optreden; behalve misschien in die experimenten waarbij de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.” (Neurenbergcode, punten 3-5). Reeds gepubliceerde wetenschappelijke studies tonen aan dat er “a priori reden om te geloven is” in reële gezondheidsrisico’s.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) waarschuwt voor “Stralingsrisico van alledaagse apparaten”, ondanks dat de straling onder de WHO/ICNIRP-normen ligt (van ruim 20 jaar geleden red.). EMA concludeert ook: “Er zijn veel voorbeelden van het feit dat in het verleden het voorzorgsbeginsel niet werd toegepast, wat heeft geleid tot ernstige en vaak onomkeerbare schade aan de gezondheid en de omgeving (denk aan het risico van roken, asbest en recentelijk chroom 6 red.)”. Schadelijke blootstellingen kunnen wijdverspreid zijn, voordat er zowel “overtuigend” bewijs van schade is als gevolg van langdurige blootstelling en biologisch begrip [mechanisme] van hoe die schade wordt veroorzaakt.”

“Veiligheidsrichtlijnen” beschermen de industrie, niet de gezondheid

De huidige ICNIRP “veiligheidsrichtlijnen” zijn verouderd. Alle hierboven vermelde bewijzen van schade doen zich voor, hoewel de straling onder de “veiligheidsrichtlijnen” van ICNIRP ligt. Daarom zijn nieuwe veiligheidsnormen noodzakelijk. De reden voor de misleidende richtlijnen is dat “belangenconflicten van ICNIRP-leden vanwege hun relaties met telecom of elektriciteitsbedrijven de onpartijdigheid ondermijnen die zou moeten gelden voor de regulering van openbare blootstellingsnormen voor niet-ioniserende straling. Om kankerrisico’s te evalueren, is het noodzakelijk om wetenschappers met bekwaamheid in de geneeskunde, in het bijzonder oncologie, te betrekken bij het opstellen van de normen “

De huidige ICNIRP/WHO-richtlijnen voor elektromagnetische velden zijn gebaseerd op de achterhaalde hypothese dat “het kritieke effect van RF-EMF-blootstelling relevant voor de gezondheid en veiligheid van de mens slechts het opwarmen van blootliggend weefsel is.” Wetenschappers hebben echter bewezen dat veel verschillende soorten ziekten en schade worden veroorzaakt zonder opwarming (het “niet-thermisch effect”) bij stralingsniveaus ver onder de ICNIRP-richtlijnen.

Wij dringen er bij de EU op aan:

  1. Alle redelijke maatregelen te nemen om de 5G RF-EMF-uitbreiding te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingsniveaus veroorzaakt door RF-EMF (5G samen met 2G, 3G, 4G en WiFi) niet schadelijk zijn voor EU-burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen, alsook het milieu.

  2. Dat alle EU-landen, met name hun stralingsveiligheidsagentschappen, resolutie 1815 volgen en hun burgers, inclusief leraren en artsen, informeren over gezondheidsrisico’s van RF-EMF-straling, hoe en waarom om draadloze communicatie te vermijden, met name in/nabij bijv. kinderdagverblijven, scholen, woningen, werkplekken, ziekenhuizen en ouderenzorgcomplexen.

  3. Om onmiddellijk, zonder invloed van de industrie, een EU-taskforce van onafhankelijke, werkelijk onpartijdige EMF-en-gezondheidswetenschappers zonder belangenconflicten [1] aan te stellen om de gezondheidsrisico’s opnieuw te evalueren

En:

1. a) Te beslissen over nieuwe, veilige “maximale blootstellingsnormen” voor alle draadloze communicatie binnen de EU,

2. b) De totale en cumulatieve blootstelling van EU-burgers te bestuderen,

3. c) Regels op te stellen (maximale blootstellingsnormen) die binnen de EU moeten worden voorgeschreven en gehandhaafd om te voorkomen dat de blootstelling de nieuwe normen overschrijdt m.b.t. alle soorten elektromagnetische velden om burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen te beschermen.

4) Te voorkomen dat de telecomsector via haar lobbyorganisaties EU-ambtenaren overtuigt om beslissingen te nemen over verdere verspreiding van RF-straling, waaronder 5G in Europa.

5) Voorkeur te geven aan implementatie van bekabeling digitale communicatie in plaats van draadloze.

Met respect ingediend, september 2017 door

Rainer Nyberg, EdD, emeritus hoogleraar (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Afdeling Oncologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheid, Universitair Ziekenhuis, Örebro, Zweden.

Huidig ​​adres: The Environment and Research Foundation, Örebro, Zweden, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

Alle medeondertekenaars zijn hier te vinden: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

Op de website ‘The bioinitiative report 2012 – a rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation’ (geüpdate in 2014 en 2017) zijn o.a wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vinden.

Een citaat: De inzet is erg hoog. Mensen zijn bio-elektrische systemen. Ons hart en onze hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interacteren met fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam.

ORIGINEEL EN ONDERTEKENEN!