Stuur ook een Wob naar jouw gemeente

Wat voor dit onderwerp nodig is, is dat iedereen wat meehelpt.

STUUR EEN WOB VERZOEK !

Iedereen mag een Wob Verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) sturen aan ieder willekeurig overheidsorgaan. Doe dat!

Hieronder een voorbeeld wat naar je gemeente zou kunnen (kopiëren, plakken in Word, invullen, uitprinten en versturen). Overigens kun je zo’n Wob met jouw gewenste vragen stellen aan ieder mogelijk overheidsorgaan… lokaal of landelijk.

[adres bestuursorgaan/overheidsinstantie] (zoek op via internet)
  

[Plaats en datum]

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om

mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:
 
– Beleidsstukken, notulen, mails, films ea documenten alles waarin gesproken wordt over;
– De uitrol van Iot (internet of things), Smartcity Toepassingen, 5G en/of aanverwanten.
– Informatie over welke strategie gehanteerd wordt m.b.t. de uitrol van nieuwe netwerken en welke (overheids of commerciële) partijen hierin belanghebbend zijn en tevens de namen van betrokkenen.
– Informatie over het gesprek rondom de gezondheidsaspecten/-overwegingen m.b.t. straling van mobiele communicatie.

Ik verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.

 

Ik ontvang uw info graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op adres:
[jouw adres]

en via de mail: [mailadres]

Hartelijk dank, 

[jouw naam]

Succes, ik deel graag de successen of jouw ideeën over vervolgstrategieën.