Mooie brief uit internetconsultatie 5G

“Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen hebben de Europese Commissie gisteren in een brief gevraagd de komst van het 5G-netwerk voor mobiele telefonie uit te stellen.”
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/oproep-tegen-komst-5g-netwerk-1.1429679
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=703&class=NewsDownload
Zo, indien u slechts 1 zin van dit schrijven zou lezen, laat het dan inderdaad bovengenoemde zin zijn.

Bewustwordingsvragen
Vraag: Wilt u onderdeel zijn van de beleidsmakers waarvan men over 20, 15, 10 of 5 jaar zegt: “Wat spijtig dat ze toch besloten hebben door te zetten ondanks de vele waarschuwingen en duidelijke voortekenen nu inderdaad onomstotelijk is gebleken dat de langetermijn gezondheidsschade voor mens en dier onomkeerbaar en catastrofaal is?”
Vraag: In hoeverre bent u bereid om de belangen en gezondheid van burgers bovenaan te
plaatsen ook als dit ten koste zou gaan van economische groei of winst voor telecom- en
aanverwante bedrijven?
Vraag: Indien u in lijn met het Actieplan denkt, bent u bereid uw standpunt te heroverwegen indien een buurman, een bekende, een vriend, een familielid of onverhoopt uzelf in een situatie komt waarin door de introductie van 5G en bijbehorende stralingsdeken over Nederland dermate gezondheidsklachten optreden dat u niet meer kunt participeren in de maatschappij?

Algemene reactie
De overheid geeft mij de mogelijkheid te reageren op een “Actieplan” Digitale Connectiviteit. En het enige dat dit Actieplan ademt, is: We gaan het doen, maar we vragen betrokkenen nog even mee te denken over HOE we het gaan doen. Dat gaat volledig voorbij aan de inventarisatie onder de bevolking of men deze ontwikkeling wel WIL, en ten tweede, onafhankelijk van het antwoord op het eerste punt, of op basis van huidige wetenschappelijke inzichten en het voorzorgsbeginsel het wel VERSTANDIG is om deze stap te zetten!

De overheid zou in beginsel haar belangrijkste taak: bescherming van de burger, ook tegen zichzelf, zeer serieus moeten nemen. En zoals zo direct blijkt, zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat implementatie van het actieplan 5G, dus overal 5G introduceren, zeer onverstandig is en daarom geen doorgang zou moeten vinden.
Voorzorgsbeginsel Nederland loopt achter ten opzichte van zeer veel andere landen om het voorzorgsbeginsel serieus te nemen en de bevolking eerlijk te informeren. Ook indien er op een aantal vlakken wellicht nog twijfels zijn, maar de vele signalen die er wel zijn, nogal verontrustend genoemd kunnen worden. Het is kwalijk dat er kennelijk gewacht wordt tot er langetermijn studies bekend worden die de schadelijkheid van straling onomstotelijk vaststellen waarbij in de tussentijd de bevolking nietsvermoedend haar gedrag handhaaft.

De bevolking denkt immers bewust of onbewust “Als de overheid dit apparaat goedkeurt…”
of “Als de Nederlandse norm voor straling XYZ is…” dan zal het wel goed zijn.
Zoals gesteld en zodirect voorzien van enkele voorbeelden, zijn er tientallen wetenschappelijke studies en noodsignalen afgegeven door medici en wetenschapper inzake de schadelijkheid van straling.De uitkomsten worden her en der, om begrijpelijke redenen, bestreden, maar vast staat het volgende essentiële punt:
De overheid beschikt niet over een onafhankelijk opgesteld en uitgevoerd langetermijn
(!) onderzoek waaruit de ONschadelijkheid van (5G)-straling blijkt.
Als er dan geen enkel voorteken zou zijn van (voorlopers) van deze techniek die nadelige
(gezondheids)effecten aantoont, dan zou je nog kunnen begrijpen dat er ‘gewoon’
doorgegaan wordt met introductie van de volgende generatie van de techniek (5G) zonder
resultaten van zo’n langetermijn onderzoek af te wachten. Maar het tegendeel is waar.

Belangenverstrengeling
De term “om begrijpelijke redenen” heeft te maken met de economische belangenverstrengeling. De overheid ontvangt veel geld door de verkoop van frequenties, en wil graag dat Nederland “voorop loopt” economisch gezien.
De telecomindustrie heeft er groot belang bij dat er geen enkele twijfel bestaat over de
vermeende onschadelijkheid van mobiele telefoons. Daartoe, de geldstromen volgend in onderzoeken, zijn er vele onderzoeken opgezet in lijn met de belangen van deze telecomindustrie en de gewenste uitkomst stond van tevoren al vast. Toch hebben ze in kleine lettertjes in de handleiding van mobiele telefoons geplaatst dat je het toestel enkele cm’s van je hoofd af moet houden. Daarom zie je steeds meer mensen op straat lopen en praten met hun mobiele telefoon in hun hand alsof het een walkie talkie is. En er is inmiddels geen enkele (her)verzekeraar meer die schade door straling inmiddels WIL dekken. Zij weten zelf exact wat er aan de hand is, en kunnen van de overheid in de toekomst zelfs miljarden terugvorderen mocht het kaartenhuis instorten, maar de economische belangen prevaleren boven de gezondheidsschade die het de gebruikers toebrengt.

Concrete aanwijzingen
In navolging op het punt “voorteken” van twee paragrafen terug, is het zo dat er concrete aanwijzingen zijn. Zoals een kanarie vroeger in de kolenmijn voortijdig een signaal kon geven dat er schadelijke gassen aanwezig waren, zo is er nu in de bevolking een (groeiende!) groep mensen, naar schatting 3%, die in meer of mindere mate last heeft van EHS (Electro Hyper Sensitiviteit).
Deze personen ervaren verschillende klachten door blootstelling aan laagfrequente en/of
hoogfrequente (electro)magnetische velden en/of straling, waarbij de blootstelling royaal onder de (huidige, achterhaalde) Nederlandse normen hiervoor blijft.
Stichting EHS behartigt de belangen van deze personen en er is een manifest hierover
aangeboden aan en opgesteld in samenwerking met de GGZ.
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/15856-handreiking-elektrogevoeligheid

Deel bevolking kan niet meer participeren
Effect van de introductie van 5G is dat voor sowieso de groeiende groep EHS’ers onder
bevolking hun wereld extreem klein wordt, nog kleiner dan nu al het geval is.
Feitelijk kan er niet meer normaal geparticipeerd worden in Nederland.
Helaas kan ik als ervaringsdeskundige melden wat het inhoudt: hotelbezoek is niet meer
mogelijk door Wifi. Vakanties zijn niet meer mogelijk want daar is geen geld voor.
Er is geen geld meer omdat er geen baan meer op niveau is in verband met Wifi en stralingsbronnen zoals draadloze telefoons (DECT), mobiele telefoons, laptops en I-pads op kantoren. Restaurantbezoek is niet meer mogelijk door Wifi. Rustig in de bibliotheek een boek lezen of iets opzoeken kan niet meer door Wifi. Boodschappen doen moet zo kort en weinig mogelijk door Wifi.Sociale contacten verwateren doordat geen gebruik gemaakt kan worden van Whatsapp en “smart”phones. Reizen in de bus is niet mogelijk omdat dit een kooi van Faraday is die straling vasthoudt tezamen met de vele reizigers en hun vele stralingsbronnen zoals mobiele telefoons en laptops. Reizen in de trein is niet mogelijk omdat het nodig werd geacht een Wifi-netwerk hierin aan te leggen; ook hier geldt dat het een kooi van Faraday is die straling vasthoudt, reflecteert en daardoor veelvoudig versterkt.

Onderbouwing van deze pittige stellingen:
https://www.ad.nl/binnenlnd/ziek-van-straling~a9f1f801/
https://kijknaar.tv/aflevering/1171337-editie-nl-maakt-wifi-ziek
Introductie van een 5G netwerk maakt dat er ook niet meer normaal buiten gelopen kan
worden omdat er overal wel een lantarenpaal of bushokje in de buurt zit die een
stralingsbron vormt.
Voor de EHS-ers in een medium tot ernstige vorm ervan, resten er maar twee opties:
1) deze situatie permanent ontvluchten 2) emigreren naar een plaats met een verstandige
overheid
ad 1) Er zijn helaas een flink aantal zelfmoorden geregistreerd onder EHS-ers.
ad 2) Vaak ontbreken de middelen en de energie om deze weg te bewandelen.
De trend is helaas stijgende: elke dag komen er meer en meer mensen bij die lijden aan
EHS. Naar verwachting kan deze groep groeien tot zeker 10% van de bevolking.
Verder geldt dat een onbekende groep mensen op dit moment aspecifieke klachten heeft
maar zelf totaal niet weet dat dit samenhangt met blootstelling aan straling, elektrische of
magnetische velden. Mede omdat de informatievoorziening op dit vlak zwaar tekort schiet.

Geen last voor de rest?
De rest van de mensen heeft er “geen last” van, zoals sommigen in mijn nabije omgeving
ook aangeven. Zij mogen zich gelukkig prijzen; voor hen geldt echter
a) dat zij er op dit moment (nog) geen last van hebben.
b) dat dit niet betekent dat er geen lichaamsprocesverstorende en schadelijke effecten op celniveau plaatsvinden in hun lichaam; het uit zich echter niet in klachten, of niet in klachten die niet ook op een andere manier verklaard kunnen worden, zoals snellere
veroudering/aftakeling dan in het alternatieve scenario. Of een ziekte in de toekomst omdatje ‘pech’ hebt gehad.
De vraag is dus of we met zijn allen die kant op willen, omdat 5G hip is, omdat het geld
oplevert, omdat zelfrijdende auto’s cool zijn (zijn ze dat?
http://www.dewereldmorgen.be/blog/beperkdestraling/2017/06/30/radarstraling-zelfrijdende-autos#)

Waar en wanneer is het kantelpunt?
Wachten we tot uzelf, ja ik heb het concreet over u, die het nu leest, onverhoopt last krijgt
van straling?
Wachten we tot 20% van de bevolking er last van krijgt? Of 40%?
Wachten we tot 5% van de bevolking gediagnosticeerd is met een aan straling gerelateerde
ziekte bijv. kanker?
Wist u dat de World Health Organization straling van een mobieltje onder de rubriek
“mogelijk kankerverwekkend voor mensen” heeft geplaatst?
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/who-mobieltje-veroorzaakt-mogelijk-
kanker~a2439894/ Inmiddels een categorie hoger red.
Wensen we gewoon door te gaan en achteraf spijt te krijgen en excuses aan te moeten
bieden voor onherstelbare schade aan onze kinderen en kleinkinderen?
Nederland ligt achter Nederland wil voorop lopen met veel zaken maar zoals gemeld, andere landen zijn helaas al veel verder:
* Zweden heeft EHS als arbeidsbeperking erkend
* In Zweden, Noorwegen en Finland zijn er al honderden middelbare scholen waar een
mobielverbod is ingevoerd.
Frankrijk voert dit landelijk in:
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/dat-frankrijk-smartphones-van-scholen-
bant-is-geen-verrassing-straling-schadelijker-dan-algemeen-aangenomen-wordt~ab7f9cdd/
* Landen zoals Israël hanteren het voorzorgsprincipe inzake Wifi (op scholen).
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/9884/israel_haifa_municipality_
disconnects_wifi_in_kindergartens_and_schools_in_the_city
* In België is een motie aangenomen om stralingsgevoelige mensen (EHS) te beschermen
http://www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItyp
eObj=application%2Fpdf&MIvalObj=100663746
* In veel landen (bijv. Rusland, China, Italië) zijn de stralingsnormen naar beneden gebracht omdat er terechte kritiek was op de ICNIRP, waarbij slechts uitgegaan werd van het opwarmeffect van straling op een zak water (alsof het complexe menselijk lichaam een kant-en-klaar-maaltijd is die je opwarmt in de magnetron) in plaats van de werkelijke effecten op het lichaam zoals DNA-schade. http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-
content/uploads/2015/01/IAJ_EHS__Human_Rights_0141204-Reduced-File-Size.pdf
(blz 2).
* En hierbij de terechte kritiek op de huidige normen in beeld:
https://www.jrseco.com/nl/normen-grenswaarden-en-sbm-2015-richtlijnen/?c=392e40eaa002
Reeds vanaf 1992 wordt de SBM bouwbiologische standaard gehanteerd als richtlijn die is
opgesteld door Duitse experts, pioniers op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven. De huidige Nederlandse normen liggen daar zeer ver boven.

Bewijzen?
Behalve in de introductiezin, en in of via bovengenoemde sites zijn tientallen
wetenschappelijke studies en berichten hierover te vinden. Een welbekend rapport over de
schadelijke effecten zoals DNA-schade, verminderde vruchtbaarheid, nadelig effect op
ongeboren kinderen, autisme, enz. is te vinden hier:
http://www.bioinitiative.org/conclusions/ 
Er is voldoende om op zijn minst twijfel over 5G te hebben. Wanneer je twijfel hebt bij een inhaalactie, dan rem je, dan hou je in, en geef je geen gas bij. Laten we dit ook met 5G doen.

En nog meer voorbeelden?
Ik zou zeggen: doe aan uw zijde samen met uw collega’s uw huiswerk.
Zelf krijg ik hier niet voor betaald, en we mogen als bevolking verwachten en verlangen dat u in dienst van de overheid en betaald door belastingopbrengsten van burgers dit soort zaken voor ons uitzoekt, ons goed voorlicht, en beschermt. Dit door het voorzorgsbeginsel te hanteren boven eventuele economische welvaart.
Mocht u een stralingsarme werkplek en dienstverband voor mij hebben, dan ben ik zeker
bereid zaken nader in kaart te brengen.

Beantwoording vragen
De beantwoording van de vragen, voor zover nodig.
Algemeen moge duidelijk zijn dat ik tegenstander ben van de introductie van 5G en
voorstander van het verlagen van de blootstellingnormen richting de SBM-bouwbiologische
normen, alsmede eerlijke objectieve informatie voor de Nederlandse bevolking.Dat deze informatie nu niet objectief is, en partijen een ander belang hebben dan
bescherming van de bevolking, volgt uit dit harde maar duidelijke persbericht:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10052/persbericht_gewetenloze_mi
sleiding_over_stralingseffecten_door_nederlandse_overheid
1) Ja ik herken de ontwikkelingen. Ik mis onderkenning van de belangrijke trend van het
toenemend aantal mensen met klachten door straling. En ook de trend waarin andere landen
dan Nederland wel het voorzorgsprincipe hanteren en stralingsbeperkende maatregelen
nemen, en pas op de plaats maken inzake introductie van nieuwe vormen van straling
zoals 5G.
2) –
3) Slecht idee. Het lijkt me daarvoor in de plaats nuttig om bedrijven zoveel mogelijk
stralingsarm te houden en de normen van of richting de SBM-bouwbiologische normen voor
medewerkers en speciaal voor EHS-ers te brengen, zodat laatstgenoemde groep ook kan
participeren op de arbeidsmarkt, en eerstgenoemde groep waarschijnlijk gevrijwaard blijft
van gezondheidsschade.
4), 5) –
6) Deze en alle andere vormen van transparantie juich ik toe.
7) Primaire ambitie van de overheid en gemeenten zou moeten zijn de bevolking te
beschermen.
8) Voorstander van landelijk uniforme normen. Dit juich ik toe. Huidige, op opwarming
weefsel gebaseerde normen, zijn sterk achterhaald en moeten dringend en fors naar
beneden. Sluit zoveel mogelijk aan bij de SBM en kijk hiertoe naar andere landen en naar
onderzoeksrapporten die niet door de telecomindustrie zijn betaald.
9), 10), 11) –
12) Downloadsnelheid is geen primaire levensbehoefte. Oneens met eis.
13) Nee. De overheid heeft haar handen vol aan haar primaire taak: opkomen voor de
(echte) belangen van haar inwoners.
14), 15), 16) –
17) Overweeg een 5G-introductie experiment op enkele basisscholen in Nederland in het
kader van ‘het nieuwe leren’ waarbij de ouders van tevoren een juridisch bindende verklaring
moeten tekenen waarin zij akkoord gaan dat de overheid en de school zelf geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gezondheids)schade van welke vorm dan ook
en wanneer dan ook optredend voor hun kinderen. Indien er te weinig animo is, blaas dit
experiment dan af.
Sarcastisch bedoeld natuurlijk, maar plaats bij elk experiment maar een groot bord
“Hier wordt een 5G-experiment uitgevoerd. We kunnen niet uitsluiten dat er
gezondheidsschade kan optreden. Deelnemers en omstanders verblijven hier op eigen
risico.”
18), 19) –