Mooie brief uit internetconsultatie 5G

“Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen hebben de Europese Commissie gisteren in een brief gevraagd de komst van het 5G-netwerk voor mobiele telefonie uit te stellen.”
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/oproep-tegen-komst-5g-netwerk-1.1429679
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=703&class=NewsDownload
Zo, indien u slechts 1 zin van dit schrijven zou lezen, laat het dan inderdaad bovengenoemde zin zijn.

Bewustwordingsvragen
Vraag: Wilt u onderdeel zijn van de beleidsmakers waarvan men over 20, 15, 10 of 5 jaar zegt: “Wat spijtig dat ze toch besloten hebben door te zetten ondanks de vele waarschuwingen en duidelijke voortekenen nu inderdaad onomstotelijk is gebleken dat de langetermijn gezondheidsschade voor mens en dier onomkeerbaar en catastrofaal is?”
Vraag: In hoeverre bent u bereid om de belangen en gezondheid van burgers bovenaan te
plaatsen ook als dit ten koste zou gaan van economische groei of winst voor telecom- en
aanverwante bedrijven?
Vraag: Indien u in lijn met het Actieplan denkt, bent u bereid uw standpunt te heroverwegen indien een buurman, een bekende, een vriend, een familielid of onverhoopt uzelf in een situatie komt waarin door de introductie van 5G en bijbehorende stralingsdeken over Nederland dermate gezondheidsklachten optreden dat u niet meer kunt participeren in de maatschappij?

Algemene reactie
De overheid geeft mij de mogelijkheid te reageren op een “Actieplan” Digitale Connectiviteit. En het enige dat dit Actieplan ademt, is: We gaan het doen, maar we vragen betrokkenen nog even mee te denken over HOE we het gaan doen. Dat gaat volledig voorbij aan de inventarisatie onder de bevolking of men deze ontwikkeling wel WIL, en ten tweede, onafhankelijk van het antwoord op het eerste punt, of op basis van huidige wetenschappelijke inzichten en het voorzorgsbeginsel het wel VERSTANDIG is om deze stap te zetten!

De overheid zou in beginsel haar belangrijkste taak: bescherming van de burger, ook tegen zichzelf, zeer serieus moeten nemen. En zoals zo direct blijkt, zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat implementatie van het actieplan 5G, dus overal 5G introduceren, zeer onverstandig is en daarom geen doorgang zou moeten vinden.
Voorzorgsbeginsel Nederland loopt achter ten opzichte van zeer veel andere landen om het voorzorgsbeginsel serieus te nemen en de bevolking eerlijk te informeren. Ook indien er op een aantal vlakken wellicht nog twijfels zijn, maar de vele signalen die er wel zijn, nogal verontrustend genoemd kunnen worden. Het is kwalijk dat er kennelijk gewacht wordt tot er langetermijn studies bekend worden die de schadelijkheid van straling onomstotelijk vaststellen waarbij in de tussentijd de bevolking nietsvermoedend haar gedrag handhaaft.

De bevolking denkt immers bewust of onbewust “Als de overheid dit apparaat goedkeurt…”
of “Als de Nederlandse norm voor straling XYZ is…” dan zal het wel goed zijn.
Zoals gesteld en zodirect voorzien van enkele voorbeelden, zijn er tientallen wetenschappelijke studies en noodsignalen afgegeven door medici en wetenschapper inzake de schadelijkheid van straling.De uitkomsten worden her en der, om begrijpelijke redenen, bestreden, maar vast staat het volgende essentiële punt:
De overheid beschikt niet over een onafhankelijk opgesteld en uitgevoerd langetermijn
(!) onderzoek waaruit de ONschadelijkheid van (5G)-straling blijkt.
Als er dan geen enkel voorteken zou zijn van (voorlopers) van deze techniek die nadelige
(gezondheids)effecten aantoont, dan zou je nog kunnen begrijpen dat er ‘gewoon’
doorgegaan wordt met introductie van de volgende generatie van de techniek (5G) zonder
resultaten van zo’n langetermijn onderzoek af te wachten. Maar het tegendeel is waar.

Belangenverstrengeling
De term “om begrijpelijke redenen” heeft te maken met de economische belangenverstrengeling. De overheid ontvangt veel geld door de verkoop van frequenties, en wil graag dat Nederland “voorop loopt” economisch gezien.
De telecomindustrie heeft er groot belang bij dat er geen enkele twijfel bestaat over de
vermeende onschadelijkheid van mobiele telefoons. Daartoe, de geldstromen volgend in onderzoeken, zijn er vele onderzoeken opgezet in lijn met de belangen van deze telecomindustrie en de gewenste uitkomst stond van tevoren al vast. Toch hebben ze in kleine lettertjes in de handleiding van mobiele telefoons geplaatst dat je het toestel enkele cm’s van je hoofd af moet houden. Daarom zie je steeds meer mensen op straat lopen en praten met hun mobiele telefoon in hun hand alsof het een walkie talkie is. En er is inmiddels geen enkele (her)verzekeraar meer die schade door straling inmiddels WIL dekken. Zij weten zelf exact wat er aan de hand is, en kunnen van de overheid in de toekomst zelfs miljarden terugvorderen mocht het kaartenhuis instorten, maar de economische belangen prevaleren boven de gezondheidsschade die het de gebruikers toebrengt.

Concrete aanwijzingen
In navolging op het punt “voorteken” van twee paragrafen terug, is het zo dat er concrete aanwijzingen zijn. Zoals een kanarie vroeger in de kolenmijn voortijdig een signaal kon geven dat er schadelijke gassen aanwezig waren, zo is er nu in de bevolking een (groeiende!) groep mensen, naar schatting 3%, die in meer of mindere mate last heeft van EHS (Electro Hyper Sensitiviteit).
Deze personen ervaren verschillende klachten door blootstelling aan laagfrequente en/of
hoogfrequente (electro)magnetische velden en/of straling, waarbij de blootstelling royaal onder de (huidige, achterhaalde) Nederlandse normen hiervoor blijft.
Stichting EHS behartigt de belangen van deze personen en er is een manifest hierover
aangeboden aan en opgesteld in samenwerking met de GGZ.
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/15856-handreiking-elektrogevoeligheid

Deel bevolking kan niet meer participeren
Effect van de introductie van 5G is dat voor sowieso de groeiende groep EHS’ers onder
bevolking hun wereld extreem klein wordt, nog kleiner dan nu al het geval is.
Feitelijk kan er niet meer normaal geparticipeerd worden in Nederland.
Helaas kan ik als ervaringsdeskundige melden wat het inhoudt: hotelbezoek is niet meer
mogelijk door Wifi. Vakanties zijn niet meer mogelijk want daar is geen geld voor.
Er is geen geld meer omdat er geen baan meer op niveau is in verband met Wifi en stralingsbronnen zoals draadloze telefoons (DECT), mobiele telefoons, laptops en I-pads op kantoren. Restaurantbezoek is niet meer mogelijk door Wifi. Rustig in de bibliotheek een boek lezen of iets opzoeken kan niet meer door Wifi. Boodschappen doen moet zo kort en weinig mogelijk door Wifi.Sociale contacten verwateren doordat geen gebruik gemaakt kan worden van Whatsapp en “smart”phones. Reizen in de bus is niet mogelijk omdat dit een kooi van Faraday is die straling vasthoudt tezamen met de vele reizigers en hun vele stralingsbronnen zoals mobiele telefoons en laptops. Reizen in de trein is niet mogelijk omdat het nodig werd geacht een Wifi-netwerk hierin aan te leggen; ook hier geldt dat het een kooi van Faraday is die straling vasthoudt, reflecteert en daardoor veelvoudig versterkt.

Onderbouwing van deze pittige stellingen:
https://www.ad.nl/binnenlnd/ziek-van-straling~a9f1f801/
https://kijknaar.tv/aflevering/1171337-editie-nl-maakt-wifi-ziek
Introductie van een 5G netwerk maakt dat er ook niet meer normaal buiten gelopen kan
worden omdat er overal wel een lantarenpaal of bushokje in de buurt zit die een
stralingsbron vormt.
Voor de EHS-ers in een medium tot ernstige vorm ervan, resten er maar twee opties:
1) deze situatie permanent ontvluchten 2) emigreren naar een plaats met een verstandige
overheid
ad 1) Er zijn helaas een flink aantal zelfmoorden geregistreerd onder EHS-ers.
ad 2) Vaak ontbreken de middelen en de energie om deze weg te bewandelen.
De trend is helaas stijgende: elke dag komen er meer en meer mensen bij die lijden aan
EHS. Naar verwachting kan deze groep groeien tot zeker 10% van de bevolking.
Verder geldt dat een onbekende groep mensen op dit moment aspecifieke klachten heeft
maar zelf totaal niet weet dat dit samenhangt met blootstelling aan straling, elektrische of
magnetische velden. Mede omdat de informatievoorziening op dit vlak zwaar tekort schiet.

Geen last voor de rest?
De rest van de mensen heeft er “geen last” van, zoals sommigen in mijn nabije omgeving
ook aangeven. Zij mogen zich gelukkig prijzen; voor hen geldt echter
a) dat zij er op dit moment (nog) geen last van hebben.
b) dat dit niet betekent dat er geen lichaamsprocesverstorende en schadelijke effecten op celniveau plaatsvinden in hun lichaam; het uit zich echter niet in klachten, of niet in klachten die niet ook op een andere manier verklaard kunnen worden, zoals snellere
veroudering/aftakeling dan in het alternatieve scenario. Of een ziekte in de toekomst omdatje ‘pech’ hebt gehad.
De vraag is dus of we met zijn allen die kant op willen, omdat 5G hip is, omdat het geld
oplevert, omdat zelfrijdende auto’s cool zijn (zijn ze dat?
http://www.dewereldmorgen.be/blog/beperkdestraling/2017/06/30/radarstraling-zelfrijdende-autos#)

Waar en wanneer is het kantelpunt?
Wachten we tot uzelf, ja ik heb het concreet over u, die het nu leest, onverhoopt last krijgt
van straling?
Wachten we tot 20% van de bevolking er last van krijgt? Of 40%?
Wachten we tot 5% van de bevolking gediagnosticeerd is met een aan straling gerelateerde
ziekte bijv. kanker?
Wist u dat de World Health Organization straling van een mobieltje onder de rubriek
“mogelijk kankerverwekkend voor mensen” heeft geplaatst?
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/who-mobieltje-veroorzaakt-mogelijk-
kanker~a2439894/ Inmiddels een categorie hoger red.
Wensen we gewoon door te gaan en achteraf spijt te krijgen en excuses aan te moeten
bieden voor onherstelbare schade aan onze kinderen en kleinkinderen?
Nederland ligt achter Nederland wil voorop lopen met veel zaken maar zoals gemeld, andere landen zijn helaas al veel verder:
* Zweden heeft EHS als arbeidsbeperking erkend
* In Zweden, Noorwegen en Finland zijn er al honderden middelbare scholen waar een
mobielverbod is ingevoerd.
Frankrijk voert dit landelijk in:
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/dat-frankrijk-smartphones-van-scholen-
bant-is-geen-verrassing-straling-schadelijker-dan-algemeen-aangenomen-wordt~ab7f9cdd/
* Landen zoals Israël hanteren het voorzorgsprincipe inzake Wifi (op scholen).
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/9884/israel_haifa_municipality_
disconnects_wifi_in_kindergartens_and_schools_in_the_city
* In België is een motie aangenomen om stralingsgevoelige mensen (EHS) te beschermen
http://www.senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItyp
eObj=application%2Fpdf&MIvalObj=100663746
* In veel landen (bijv. Rusland, China, Italië) zijn de stralingsnormen naar beneden gebracht omdat er terechte kritiek was op de ICNIRP, waarbij slechts uitgegaan werd van het opwarmeffect van straling op een zak water (alsof het complexe menselijk lichaam een kant-en-klaar-maaltijd is die je opwarmt in de magnetron) in plaats van de werkelijke effecten op het lichaam zoals DNA-schade. http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-
content/uploads/2015/01/IAJ_EHS__Human_Rights_0141204-Reduced-File-Size.pdf
(blz 2).
* En hierbij de terechte kritiek op de huidige normen in beeld:
https://www.jrseco.com/nl/normen-grenswaarden-en-sbm-2015-richtlijnen/?c=392e40eaa002
Reeds vanaf 1992 wordt de SBM bouwbiologische standaard gehanteerd als richtlijn die is
opgesteld door Duitse experts, pioniers op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven. De huidige Nederlandse normen liggen daar zeer ver boven.

Bewijzen?
Behalve in de introductiezin, en in of via bovengenoemde sites zijn tientallen
wetenschappelijke studies en berichten hierover te vinden. Een welbekend rapport over de
schadelijke effecten zoals DNA-schade, verminderde vruchtbaarheid, nadelig effect op
ongeboren kinderen, autisme, enz. is te vinden hier:
http://www.bioinitiative.org/conclusions/ 
Er is voldoende om op zijn minst twijfel over 5G te hebben. Wanneer je twijfel hebt bij een inhaalactie, dan rem je, dan hou je in, en geef je geen gas bij. Laten we dit ook met 5G doen.

En nog meer voorbeelden?
Ik zou zeggen: doe aan uw zijde samen met uw collega’s uw huiswerk.
Zelf krijg ik hier niet voor betaald, en we mogen als bevolking verwachten en verlangen dat u in dienst van de overheid en betaald door belastingopbrengsten van burgers dit soort zaken voor ons uitzoekt, ons goed voorlicht, en beschermt. Dit door het voorzorgsbeginsel te hanteren boven eventuele economische welvaart.
Mocht u een stralingsarme werkplek en dienstverband voor mij hebben, dan ben ik zeker
bereid zaken nader in kaart te brengen.

Beantwoording vragen
De beantwoording van de vragen, voor zover nodig.
Algemeen moge duidelijk zijn dat ik tegenstander ben van de introductie van 5G en
voorstander van het verlagen van de blootstellingnormen richting de SBM-bouwbiologische
normen, alsmede eerlijke objectieve informatie voor de Nederlandse bevolking.Dat deze informatie nu niet objectief is, en partijen een ander belang hebben dan
bescherming van de bevolking, volgt uit dit harde maar duidelijke persbericht:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10052/persbericht_gewetenloze_mi
sleiding_over_stralingseffecten_door_nederlandse_overheid
1) Ja ik herken de ontwikkelingen. Ik mis onderkenning van de belangrijke trend van het
toenemend aantal mensen met klachten door straling. En ook de trend waarin andere landen
dan Nederland wel het voorzorgsprincipe hanteren en stralingsbeperkende maatregelen
nemen, en pas op de plaats maken inzake introductie van nieuwe vormen van straling
zoals 5G.
2) –
3) Slecht idee. Het lijkt me daarvoor in de plaats nuttig om bedrijven zoveel mogelijk
stralingsarm te houden en de normen van of richting de SBM-bouwbiologische normen voor
medewerkers en speciaal voor EHS-ers te brengen, zodat laatstgenoemde groep ook kan
participeren op de arbeidsmarkt, en eerstgenoemde groep waarschijnlijk gevrijwaard blijft
van gezondheidsschade.
4), 5) –
6) Deze en alle andere vormen van transparantie juich ik toe.
7) Primaire ambitie van de overheid en gemeenten zou moeten zijn de bevolking te
beschermen.
8) Voorstander van landelijk uniforme normen. Dit juich ik toe. Huidige, op opwarming
weefsel gebaseerde normen, zijn sterk achterhaald en moeten dringend en fors naar
beneden. Sluit zoveel mogelijk aan bij de SBM en kijk hiertoe naar andere landen en naar
onderzoeksrapporten die niet door de telecomindustrie zijn betaald.
9), 10), 11) –
12) Downloadsnelheid is geen primaire levensbehoefte. Oneens met eis.
13) Nee. De overheid heeft haar handen vol aan haar primaire taak: opkomen voor de
(echte) belangen van haar inwoners.
14), 15), 16) –
17) Overweeg een 5G-introductie experiment op enkele basisscholen in Nederland in het
kader van ‘het nieuwe leren’ waarbij de ouders van tevoren een juridisch bindende verklaring
moeten tekenen waarin zij akkoord gaan dat de overheid en de school zelf geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gezondheids)schade van welke vorm dan ook
en wanneer dan ook optredend voor hun kinderen. Indien er te weinig animo is, blaas dit
experiment dan af.
Sarcastisch bedoeld natuurlijk, maar plaats bij elk experiment maar een groot bord
“Hier wordt een 5G-experiment uitgevoerd. We kunnen niet uitsluiten dat er
gezondheidsschade kan optreden. Deelnemers en omstanders verblijven hier op eigen
risico.”
18), 19) –

Mooie brief voor Internetconsultatie 5G

Brief voor internetconsultatie 5G, welke ontvangen is nav de oproep in de laatste nieuwsbrief. Met toestemming van de inzender gedeeld, misschien ter inspiratie of informatie. Laat je niet remmen als jouw brief korter of minder compleet is. Iedere bijdrage is belangrijk en relevant! Liefs, Marloes

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij mijn bijdrage omtrent de uitrol van 5G en de gevolgen van Elektromagnetische straling in het algemeen.

Als eerste wil ik duidelijk maken dat het pijn doet deze brief te schrijven omdat mijn leven er bijna een hel door geworden is, ik zal hier verder in m’n brief op terugkomen.

Mijn hoofdconclusie:
EM in de vorm van 4G/5G/Wifi/Slimme meters etc. zijn een bom onder deze samenleving, is levensgevaarlijk en dit zou per direct verboden moeten worden.
Veel mensen zijn er reeds door overleden zonder dat ze ook maar enig idee hadden dat EM de boosdoener was. Adhd bij kinderen neemt toe, steeds meer slaapproblemen in het algemeen, toenemend aantal burnouts en andere aandoeningen, allemaal te wijten aan EM. De gezondheidszorg wordt er extreem mee belast, dit terwijl er (in Nederland althans) bijna geen enkele arts vraagt naar een 4G mast in de buurt of bijvoorbeeld de connectie legt met het wonen in een flatgebouw tussen tientallen wifi zenders, niet te geloven maar goed. Er zijn inmiddels ruim voldoende onafhankelijke studies die deze negatieve effecten laten zien.
Liever “gisteren dan vandaag adviezen” zouden dan ook zijn:

– Plaats alle 4G masten minimaal 1.000 meter buiten elk woonhuis, flatgebouw, sportveld, benzinepompstation, (langs de snelweg), overheidsgebouw, kantoorgebouwen etc. en zorg voor een veel lager vermogen. Controleer dit regelmatig zodat ze niet boven een bepaalde sterkte komen.

– Verbied wifi in flatgebouwen, scholen, openbare gebouwen, kantoorgebouwen etc.

– Zorg voor beveiligde wifi hotspots in kleine ruimten cq afgeschermde locaties in winkelcentra, schoolgebouwen, openbare ruimten etc. te vergelijken met rookruimten zodat je daar je internet binnen kan halen.

– Alleen bekabeld internet (is veel sneller en zonder de schadelijke effecten van EM).

– Veel meer openlijke waarschuwingen en adviezen wat EM met de mens doet, kijk hierbij uiteraard naar onafhankelijke studies zodat iedereen z’n eigen mening kan bepalen en de hierboven genoemde maatregelen als normaal worden beschouwd

– Stuur een vragenlijst naar iedereen in een flatgebouw/appartementen complex, vooral die in de buurt van een 4G mast staan met de volgende onderwerpen: Vragen omtrent aandoeningen (hoofdpijn, slaapproblemen, adhd bij kinderen, tinnitus, licht gevoel in je hoofd, burnout klachten, zelfmoordneigingen, kanker etc), geef aan wanneer de mast geplaatst is, hoeveel wifi zenders zijn er in je omgeving, heb je je klachten reeds bij je arts gemeld en aangegeven dat je een 4G mast op je dak hebt etc. Geef ook heel duidelijk aan dat straling weliswaar onzichtbaar is maar wel degelijk gevaarlijk is.

– Begin een rechtszaak tegen de telecomsector omwille de schade die ze veel mensen hebben aangedaan. Vooral omdat ze bewust op een dusdanige manier meten zodat het lijkt alsof er niets aan de hand is en ze vreselijk goed weten wat dat ze schadelijke effecten zijn als je dit op de juiste manier zou doen. Het aantal mensen overleden aan kanker, zelfmoorden door radeloosheid zijn denk ik niet meer te tellen. En ook al dwingen ze de overheid tot schadeloosstelling, dit is niet te handhaven gezien het feit dat ze een ieder bewust om de tuin hebben geleid. Je kunt het zelf moord met voorbedachten rade noemen.

– Zet per direct meer in op glasvezel, bekabeld internet en bescherm iedereen tegen ongewenste straling.

Hoe zou de overheid hier daadwerkelijk op moeten testen:
Bestraling door middel van het equivalent van vier tot soms wel twaalf 4G masten. Je ziet regelmatig masten met soms wel twaalf 4G zenders (of meer) op korte afstand bij woonwijken, flatgebouwen en bijvoorbeeld benzinepompen staan, hier moet je dus ook op testen.

 • Maximale testafstand 100 meter. Dit omdat veel masten op flatgebouwen, tegenover woonhuizen, scholen en zelfs ziekenhuizen staan. Het is inmiddels klip en klaar aangetoond dat zenders niet van zich af stralen maar wel degelijk invloed hebben rondom tot wel enkele etage onder de zender zelf.
 • Wederzijdse communicatie, dus niet statisch maar op vol zendvermogen.
 • In combinatie met het vermogen van tientallen wifizenders tegelijk. Woon je in een flatgebouw dan zit je tussen soms wel 30,40,50 en meer wifi zenders.
 • 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar bestraald worden, dit is de realiteit voor veel mensen.
 • Elke participant (en dat zullen er veel zijn) die gelijk klachten tijdens het onderzoek ervaart juist wel meenemen in het studieresultaat en ervoor zorgen dat hij/zij bestraalt blijft. Ook dit is de praktijk natuurlijk. Er zullen mensen kanker ontwikkelen, gek worden in het hoofd, niet meer kunnen slapen etc. maar ook dit is de realiteit en moet dus onderzocht worden.
 • Plaats tevens een aantal slimme meters, ook dit is immers de realiteit.
 • Laat smartphones, tablets etc. ook op vol vermogen zenden, het liefst ook tientallen want ook dat is de realiteit als je bijvoorbeeld in een flatgebouw woont.

Drie praktijkvoorbeelden:
Een vriendin van m’n vader woont in een flatgebouw met meerder 4G masten op het dak. Verder woont ze tussen bijna 40 wifi zenders, ik heb dit voor haar getest. Zelf heeft ze borstkanker en is haar man vorig jaar overleden aan lymfeklier kanker. Verder slaapt ze ontzettend slecht en ervaren veel mensen lichamelijk klachten, variërend van kanker tot en met slaapproblemen, hoofdpijn en de hierboven genoemde reeks klachten.

De situatie in het kantoorgebouw van een oud werkgever van me, op het naastgelegen gebouw staat een extreem dikke 4G mast die recht het gebouw instraalt. Meerdere mensen hebben kanker, een is er aan overleden en bijna iedereen heeft wel vage klachten.

M’n eigen oude omgeving. Bijna iedereen die wel ergens last van heeft, enkele hebben kanker er is mimimaal een persoon aan overleden.
En dit zijn alleen nog eigen voorbeelden, stel je trekt dit breder…….

M’n eigen verhaal:
Ik heb tien jaren lang vlak bij hoogspanningsmasten gewoond zonder gewaarschuwd te zijn voor de mogelijke gevolgen. Naar verloop van tijd zijn er ook nog eens UMTS masten geïnstalleerd in op 50 meter afstand, onze woonwijk lag dus letterlijk onder de rook van een combinatie van hoogspanningsmasten en UMTS.
Ik ontwikkelde naar verloop van tijd verschillende vage klachten en kreeg steeds meer lichamelijke problemen dit terwijl ik kerngezond was. Toch wil en kan je de link niet leggen in verband met de onzichtbaarheid. Veel mensen in de nabijheid hadden/hebben vergelijkbare klachten, hoofdpijn, draaiduizeligheid, tinnitus en bij een aantal is kanker geconstateerd, een is er aan overleden in korte tijd. Een groot geluk bij een groot ongeluk, tijdens de installatie van 3 naar 4G was ik ontzettend toevallig thuis en ben naar die monteurs gelopen om te vragen wat ze aan het doen waren. Ze gaven aan 4G te installeren.

Directe lichamelijke gevolgen:
M’n slaapvermogen was dezelfde avond compleet weg.
Knallende koppijn.
Torenhoge bloeddruk.
Meerdere keren door m’n benen gezakt.
Een keer afgevoerd naar de eerste hulp omdat we dachten dat ik een hartaanval had.
Concentratieverlies.
Meerder draaiduizeligheidsaanvallen.
Continue een licht gevoel in m’n hoofd.
Aantasting korte termijn geheugen.
Constant misselijk.
Evenwichtsstoornissen.
Andere gevolgen:
Vrijwel direct moeten vluchten naar een vakantiehuisje en hier hoge kosten voor moeten maken.

Gedwongen verkoop van ons huis met € 50.000,- verlies op de hypotheek.

Ik moest een vrijstaand huis kopen in verband met mogelijke wifi zenders van buren en uit de buurt van 4G masten. Vrij lastig omdat m’n ex vrouw hier niet in mee ging en dus zelf de klos was.

Huwelijk naar z’n grootje omdat m’n vrouw het niet kon geloven, zelf had ze geen directe klachten namelijk. De woede die hierdoor is ontstaan is met geen pen ter wereld te beschrijven. Ik zit dan nu ook weer met in gehouden woede deze brief te schrijven.
Continue (tot op de dag van vandaag) woede omdat dit me is aangedaan en ik al die kosten moest betalen. Aan de ene kant fijn dat ik het me financieel kon permitteren, stel je toch eens voor dat je dit niet kan, echt vreselijk voor diegenen.

Lichamelijke klachten tot op de dag van vandaag. Concentratie stoornis, slaapproblemen, evenwichtsstoornissen etc. Ze nemen langzaam af maar slapen zonder slaappillen is nog steeds lastig.

Onnodige belasting van de gezondheidszorg, o.a. door nutteloze testen en arts en ziekenhuis bezoeken omdat er niet op dit gebied getest wordt. Bij de neuroloog was ik na een bezoek al uitbehandeld omdat EHS nog niet in zijn boeken stond. Als je dit breed trekt kost dit de gezondheidszorg miljoenen. Veel mensen worden bijvoorbeeld naar huis gestuurd met een burn-out terwijl het dan alleen maar erger wordt als je bijvoorbeeld in een flatgebouw woont met een dikke 4G mast op het dak en tientallen wifi zenders om je heen terwijl die de oorzaak zijn.

Mijn hersenen/lichaam zijn overgevoelig voor welke EM stralingsbron dan ook. Ik voel direct een pieptoon in m’n hoofd, wordt onrustig en kan niet meer slapen in de buurt van een wifi zender.

Omdat ik bepaalde kennis heb ben ik op dit moment nog enigszins aantrekkelijk voor werkgevers, als ik dit niet had gehad had ik nooit in een vrijstaand huis kunnen gaan wonen en gedwongen zijn in een goedkoop rijtjeshuis of nog erger in een flatgebouw moeten gaan wonen. Ik kan u/jullie garanderen dat ik zelfmoord ga plegen, wonen in een EM belaste omgeving is voor mij absoluut niet mogelijk.

Onbegrip bij veel mensen in m’n omgeving. Persoonlijke relaties geen probleem maar in m’n werk wel. Probeer maar eens een baan te vinden waarbij dit geaccepteerd word. Ik hou nu m’n hart al vast mocht ik op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan.

Conclusie
Het is jullie verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling per direct te stoppen en ook terug te draaien, de bevolking te informeren en direct alternatieven aan te bieden. De schadeloosstelling door de telecomsector kan daarna nog, eerst die schadelijke straling verwijderen. Laat het nu eens niet zo lang duren als bijvoorbeeld het verwijderen van lood uit benzine en de problemen rond het rookprobleem. Straling is namelijk vele malen erger, je kunt er jezelf niet tegen beschermen en je wordt overal “bestraald”. En zoals we weten, het wordt allemaal volledig ongetest de markt in geknald.

Toevallig ben ik werkzaam in de medische industrie, weet hoe wetenschappelijke studies werken en zou jullie en de samenleving hier graag mee willen helpen. Ook kan ik hier bijvoorbeeld makkelijk op getest worden. Ik kan met m’n ogen dicht aangeven of ik bijvoorbeeld bestraald wordt door een 4G mast of een wifi zender. Kortom, ik kan hier zeker iets in betekenen.
Mocht u meer informatie willen dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,

H. de Bree

hadebree@hotmail.com

Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

“Historisch Besluit”

Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

Dankzij de inspanningen van de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” werd op 19 februari j.l een speciale Raadsinfobijeenkomst georganiseerd om raadsleden, wethouder en ambtenaren te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling.


Gestemd voor lantaarnpalen zonder franjes

Eerder had gemeente Utrechtse Heuvelrug (o.a. Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum) het voornemen geuit “slimme lantaarnpalen” te willen gaan aanbesteden, d.w.z. lantaarnpalen uitgerust met 4G/Wifi, 5G en ook camera’s. Niet alleen vanwege privacy, maar ook vanwege stralingsrisico’s kwam hiertegen volop bezwaar vanuit de bevolking en startte de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” een succesvolle petitie.

Tijdens de raadinfobijeenkomst werd o.a. het woord gevoerd door Hugo Schooneveld, Rob Verboog en Carolien Schooneveld. Volop werden goede vragen gesteld door de aanwezige raadsleden. Ook hier was opvallend en triest dat de uitgenodigde spreker namens de Economic Board Utrecht alle “slimme toepassingen” besprak, maar werkelijk niets wist over de gezondheidsrisico’s van straling………… Voor ons ideaal en voor de raadsleden een oogopener!


SPG, CU en VVD goed geïnformeerd
Door SGP, CU en VVD waren vooraf al (concept) amendementen ingediend o.b.v. het gezondheidsrisico door straling. De raadinfobijeenkomst liep flink uit, vooral doordat op een constructieve wijze met alle partijen werd overlegd: men wilde de regie in eigen hand houden en de lantaarnpalen inderdaad niet voorzien van stralingsapparatuur.

Uiteindelijk werd men het in beginsel eens en zou men streven naar een definitief raadsbesluit op 8 maart, waarvoor de wethouder en partijen een tekst zouden gaan maken.


Unaniem besluit op 8 Maart
Op 7 maart waren alle partijen het eens, zodat op 8 maart UNANIEM de gemeenteraad het besluit nam uitsluitend lantaarnpalen aan te gaan besteden t.b.v. licht en 4g/Wifi en 5G uit te sluiten!

In meerdere opzichten is dit een historisch besluit:

 1. Gemeenteraden nemen niet vaak een unaniem besluit

 2. De gezondheidsrisico’s van straling werden door alle partijen onderkend en vormden de basis voor dit besluit, naast het privacy-aspect.

 3. De gemeente als “lagere overheid” neemt de regie en verantwoordelijkheid en blokkeert de ongecontroleerde uitrol van wifi en 5G.

 4. Het heeft dus zin te ageren tegen voorgenomen Wifi/smart city/5G – plannen! Dit besluit heeft een precedentwerking.

Voor een korte(2,5 minuut) impressie van de Raadsinfobijeenkomst zie de video op:https://youtu.be/gGkje7o24m0.

Voor een samenvatting van 20 minuten zie de video op: https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE&feature=youtu.be

Als je van alles wilt genieten (2,5 uur):  https://www.youtube.com/watch?v=-ITJIbQwMOI&t=5s.

Vriendelijke groet,
Rob Verboog

Verminder Electrosmog aanwezig bij Landelijke Contactdag Stichting EHS

Verminder Electrosmog aanwezig tijdens landelijke contactdag Stichting EHS

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert Stichting EHS een landelijke contactdag
van 9:30 – 16:00 uur in Spijk (bij Gorinchem).

Er wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond 5G
(techniek, gezondheidseffecten, uitrol).

Tevens vindt er ook een paneldiscussie met deskundigen plaats over de gewenste aanpak en samenwerking tussen de stralingsbewuste organisaties en strategische aspecten.

 

Voor meer info en inschrijving,
zie www.stichtingehs.nl

Stralingsbewuste Partijen Gemeente

Komende woensdag 21 Maart is er Gemeenteverkiezing. Op deze pagina heb ik tips betreffende stralingsbewuste partijen/personen verzameld om, als je gaat stemmen, iets voor het stralingsbewustzijn van je gemeente te doen (en hopelijk daarna meer 😉 )

Tot nu toe:

Aalsmeer: Groen Links (is in ieder geval tegen de sleepwet)

Amersfoort: De Burger Partij, Jan Den Ouden

Amsterdam: Piratenpartij, Matthijs Pontier

Breda: D66 (Patrick Smans), de Volkspartij of Peter Bakker van Groen Links

Heilo: CPN, Willem Gomes

Hilversum: SP. Reinhart Weller (pertinent tegen toepassingen 5G en slimme lantaarnpalen)
                   Hilversum 1 (zeer bewust van zendmast-problematiek en zet zich daarvoor in)

Utrecht: Partij vd Dieren, Eva van Esch!

Zuidkennemerland;
Haarlem,
Heemstede,
Bloemendaal,
Zandvoort: zie https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/gemeenteraadsverkiezingen/

Schaveren, Epe, Voorschoten, Haarlo, Berkelland, Zeewolde, Riel, Bilthoven, Súdwest-Fryslân, Heeg, Hilversum, Blauwhuis, Noordbroek, Zwolle, Grootegast, Lutjegast, Lisse, Limmen in de gemeente Castricum, Ootmarsum in de gemeente Dinkelland, Noordscheschut in de gemeente Hoogeveen en Weesp zie; https://www.martinevriens.com/2018/02/26/recente-politieke-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-straling-en-gezondheidsrisico-s/