Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling

Medisch dossier: Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling

Dit artikel is overgenomen uit Medisch Dossier en wordt in Nederland uitgegeven sinds januari 1999. Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het blad What Doctors Don’t Tell You van medisch journaliste Lynne Mc Taggart (schrijfster van onder meer de bestsellers ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’). Alle informatie in Medisch Dossier is gebaseerd op toonaangevende medische vaktijdschriften en gebaseerd op gevestigd, wetenschappelijk onderzoek en biedt bijna elke maand onafhankelijke medische informatie. http://www.fitplein.nl/straling/gezondheidsrisico-van-elektromagnetische-straling/

Elektromagnetische velden

Zichtbaar, hoorbaar of voelbaar zijn ze niet, maar toch zijn we er 24 uur per dag in ondergedompeld. Op de lucht om ons heen na, vormen elektromagnetische velden (emv’s) onze meest invasieve omgevingsfactoren. Desondanks besteedt bijna niemand er nog veel aandacht aan.

Gevoelig voor elektromagnetische velden en straling

De meeste mensen lijken niet veel te merken van het brede scala elektromagnetische velden dat ons omgeeft. Voor een kleine groep mensen is de straling echter ziekmakend: de zogeheten ‘elektrosensitieve’ mensen. Voor hen zijn de velden die alledaagse elektrische apparaten genereren, dermate invaliderend dat ze de grootste moeite hebben een normaal leven te leiden. De symptomen die ze kunnen krijgen, variëren van hoofdpijn tot chronische vermoeidheid.

Hoe vaak komt het probleem voor?
Gezien de minieme publiciteit die eraan wordt gegeven, is het begrijpelijk dat elektrohypersensitiviteit (ES) hen niet veel zegt. Maar het zou best kunnen dat maar liefst 3 procent van alle mensen hevige overgevoeligheidsreacties vertoont voor EMV’s, aldus een Zweeds onderzoek van het prestigieuze Karolinska Instituut (1). Zweden vormt een uitzondering. Dit land neemt het probleem namelijk serieus, in tegenstelling tot de meeste andere landen waar de medische stand het probleem vaak ontkent en waar elektrosensitieve mensen voor hypochonders worden aangezien. Is het ES inderdaad slechts een denkbeeldig probleem? Of zijn degenen die er nu aan lijden te vergelijken met de kanaries die vroeger vooruitgestuurd werden in de mijnen, en dus op te vatten als een waarschuwing aan ons allen voor de gevaren van een wereld met steeds meer elektromagnetische velden?
De evolutie van de mensen is miljoenen jaren oud, maar alleen al in de afgelopen vijftig jaar zijn we steeds sneller blootgesteld aan steeds grotere hoeveelheden kunstmatige elektromagnetische straling. Toegegeven, we zijn geëvolueerd in een elektromagnetische omgeving (vooral door straling van de zon en het elektromagnetische veld van de aarde), maar die natuurlijke velden zijn heel anders dan de EMV’s die door elektrische energie ontstaan.

Elektromagnetische gevaren

De eerste ‘kanaries’ die ons waarschuwden voor de verborgen gevaren van EMV’s waren de arbeiders in industrieën die met elektriciteit te maken hadden. Tot verbazing van overheden bleken er significante beroepsrisico’s te kleven aan regelmatige blootstelling aan hoge doseringen elektromagnetische straling. Ook hier nam Zweden het voortouw toen in dit land onderzoek werd gedaan naar verbanden tussen blootstelling aan EMV’s en ziekten. Reeds meer dan tien jaar geleden werd aan het Zweeds Nationaal Instituut voor Bedrijfsgeneeskunde een negentien jaar durend onderzoek afgerond naar de risicoverhoging van verschillende ziekten onder elektriciteitsarbeiders. Daaruit kwam een duidelijk patroon naar voren. Deze arbeiders bleken consequent een verhoogd risico te hebben van twee soorten kanker: hersentumoren en leukemie (een kwaadaardige bloedkanker). Tevens bleek er een relatief consistente dosisrespons te bestaan: grofweg was het risico van kanker groter naarmate de blootstelling aan EMV’s hoger was. Onder elektrotechnici en elektriciens was het risico van leukemie bijvoorbeeld met 30 procent gestegen, maar onder mensen die op hoogspanningslijnen werkten, was het risico tot wel twee keer zo hoog als normaal. Lassers bleken een toename van 30 procent te hebben aan hersentumoren, maar assembleurs van tv-toestellen en radio’s, die meer continu blootgesteld zijn, hadden een bijna drie keer zo hoog risico als normaal om dergelijke tumoren te ontwikkelen (2).

Toen diezelfde twee vormen van kanker opdoken bij bestuurders van elektrische trams besloten de Zweedse bedrijfsgeneeskundigen te onderzoeken hoe dat kwam. Hun conclusie was behoorlijk verontrustend. Het bleek dat vier van de vijf bestuurders ‘significante afwijkingen’ in hun chromosomen hadden. Maar nog verontrustender was dat die reeds bij een relatief laag stralingsniveau optraden, namelijk van slechts 2 microtesla (zie kader). Blijkbaar, zo luidde hun conclusie, kunnen zelfs laag gedoseerde EMV’s ‘genotoxische eigenschappen’ hebben (3). Later is dat bevestigd door Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Washington in Seattle, waar in cellen van ratten ‘breuken in DNA-strengen veroorzaakt door elektromagnetische velden’ werden aangetroffen (4).

Maar niet alleen mensen werkzaam in de elektriciteitsindustrie blijken een verhoogd risico te lopen. Aan het eind van het afgelopen jaar meldde een onderzoeksteam van de universiteit van Oxford de resultaten van een onderzoek naar de effecten van elektrische stroomdraden op de gewone bevolking en met name op kinderen. Na vergelijking van meer dan 35.000 patiëntendossiers bleek dat kinderen die binnen een straal van 100 meter van hoogspanningskabels wonen, een bijna tweemaal zo hoog risico liepen leukemie te krijgen (5).

De bio-elektromagnetische mens

Dergelijke resultaten vormen geen verrassing voor wetenschappers uit het relatief nieuwe veld van de bio-elektromagnetica. Reeds veertig jaar geleden toonde de Amerikaanse wetenschapper Robert Becker als één van de eersten aan dat het menselijk lichaam zijn eigen, zeer laaggedoseerde, natuurlijke EMV’s heeft en dat die velden een functie hebben bij veel zelfgenezende lichaamsprocessen. Zijn ontdekking werd later kracht bijgezet door het werk van de Duitse natuurkudige Fritz-Albert Popp en de Franse bioloog wijlen Jacques Benveniste. Onafhankelijk van elkaar toonden zij aan dat alle lichaamscellen met elkaar communiceren door middel van zeer kleine elektromagnetische en kwantummechanische frequenties.

Die bevindingen lijken erop te wijzen dat wij in essentie elektromagnetische wezens zijn, wat het alleen maar begrijpelijker maakt dat we van externe EMV’s nadelige invloeden ondervinden. Tot nu toe echter is die aanslag op de gezondheid niet duidelijk zichtbaar, waardoor nog maar weinigen van ons de neiging hebben de 21ste eeuw af te wijzen. Toch wijzen de kwaadaardige aandoeningen die ontstaan wanneer mensen in een bepaalde mate aan EMV’s worden blootgesteld, erop dat die velden in essentie giftig zijn. Ze moeten dus op z’n minst ieder van ons enige schade berokkenen, ook al kan die te klein zijn om te meten of wegvallen in de ‘ruis’ van alle andere aanslagen op ons immuunsysteem. Om die reden zijn die 3 procent van de mensen die uitzonderlijk sensitief zijn voor EMV’s zo belangrijk. Voor hen valt de 21ste eeuw te vergelijken met leven in een bijna constante ‘elektromagnetische smog’ (6). Met name in vroege stadia van de aandoening zijn de symptomen moeilijk te onderscheiden van gewone gevoelens zoals ‘zich uitgeput voelen’. Alasdair Philips, die aan ES lijdt, beschrijft het begin als ‘een algemeen gevoel alsof er een griepje aan zit te komen dat steeds maar niet doorzet’ (7).

Symptomen van elektrohypersensitiviteit (ES)

In 1998 werd door een Zweedse vakbond een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste ES-symptomen (8). Boven aan de lijst stonden oogklachten, beschreven als een pijnlijk, irriterend gevoel van ‘zand in de ogen’, soms in combinatie met fotofobie (aversie voor licht). Deze werden op de voet gevolgd door huidaandoeningen: gevoelens van irritatie, warmte, jeuk, droogheid en tintelen; ook wordt de huid vaak rood of ontstaan zelfs uitslag of pukkels (9). Het vaakst zijn de neus, mond en het gezicht aangedaan, maar in principe kan het overal optreden. Andere klachten op de lijst waren hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieverlies en verlies van het korte termijn geheugen, depressie, ademtekort, overmatige dorst, een doof gevoel en ‘steken in’ of zwakte van de gewrichten met uiteindelijk ernstige chronische pijn zoals bij fibromyalgie.

Volgens dr. Robert Becker is er een duidelijke parallel tussen ES en de symptomen van multiple chemical sensitivity (MCS) ofwel meervoudige chemische overgevoeligheid, eveneens een omgevingsziekte, die steeds vaker voorkomt als gevolg van blootstelling aan giftige chemicaliën zoals pesticiden. Bij beide treden dezelfde kenmerken op die horen bij stoornissen van het immuunsysteem door toxische overbelasting (10). Volgens dr. William Rea, een arts die zelf lijdt aan zowel MCS als ES en die duizenden mensen met omgevingsziekten heeft behandeld, is het zelfs zo dat de patiënt vaak het verschil niet weet te maken tussen de symptomen van ES en MCS. Het feit dat veel patiënten melden dat hun ES begon na een toxische chemische belasting, is een duidelijke aanwijzing dat er een verband bestaat.

Zit ES ‘tussen de oren’?

Uiteraard maakt dit alles niet veel indruk op de conventionele medische stand, waar zowel MCS als ES meestal worden afgedaan als ingebeelde ziekten die ‘tussen de oren’ zitten. Die opvatting wordt echter weersproken door bewijzen uit de afgelopen 25 jaar.

Zo werd enkele jaren geleden in Zweden aangetoond dat patiënten met ES duidelijke fysiologische verschillen vertonen met niet-patiënten, bijvoorbeeld in polssnelheid en galvanische huidrespons (dit zegt iets over de zweetproductie). Volgens de onderzoekers hebben ‘ES-patiënten een tamelijk specifieke fysiologische predispositie (aanleg) voor gevoeligheid voor fysieke en psychosociale omgevingsfactoren’ (11).

Verder zijn door twee onderzoeksteams geblindeerde trials gedaan met ES-patiënten, die willekeurig werden verdeeld in een groep die aan echte, en een groep die aan nep-EMV’s werd blootgesteld. In de jaren tachtig werkten de allergoloog dr. Jean Monro en de natuurkundige dr. Cyril Smith samen aan een serie blootstellingstests. Uit hun bevindingen bleek dat ES-patiënten reageerden wanneer EMV-apparatuur werd aangezet, en niet reageerden als deze uit stond (12). Dezelfde resultaten werden begin jaren negentig gemeten door de eerder genoemde dr. Rea, pionier op het gebied van behandelingen voor omgevingsziekten, bij zijn dubbelblinde trials. Daarbij wisten noch de artsen noch de patiënten wanneer de EMV’s werden gegenereerd. Van de honderd ES-patiënten reageerden er zestien op de aanwezigheid van EMV’s (13).

Meer recent is in de Verenigde Staten aangetoond dat zelfs wanneer niet-ES-patiënten ’s nachts in hun slaap aan EMV’s worden blootgesteld, er een significant effect optreedt in hun variatie in polssnelheid. Hiermee kun je hartaandoeningen voorspellen. Nu wordt aangenomen dat dit effect van EMV’s erop wijst dat er op de lange termijn schade aan het hart optreedt (14). Bij dierexperimenteel onderzoek bleken ratten die erin waren getraind uit doolhoven te ontsnappen significant slechter te presteren na blootstelling aan EMV’s, zelfs aan relatief zwakke velden (15).

Een ander teken dat ES een werkelijk bestaande aandoening is, is de ontdekking dat sommige ES-patiënten zelf EMV’s uitstralen die zo intens zijn dat elektrische apparaten ervan gaan haperen. In hun aanwezigheid gaan er heel vaak apparaten als tv’s en broodroosters kapot en raken lichtpeertjes vaker ‘op’ dan normaal (16).

Verklaringen

Een van de problemen die een algehele acceptatie van EMV-gerelateerde aandoeningen in de weg staat, is het gebrek aan een samenhangende medische verklaring voor schade door EMV’s, vooral in het geval van ES. Volgens één theorie ligt de verklaring in het hormoon melatonine, dat een krachtige natuurlijke stof tegen kanker is. Bij Duits proefdieronderzoek dat lang geleden werd uitgevoerd, bleek dat zelfs bij matige gedoseerde EMV’s het melatonine al behoorlijk onderdrukt kon worden, wat een plausibele verklaring oplevert voor de link tussen kanker en EMV’s. Maar uit onderzoek met mensen zijn nooit dergelijke duidelijke resultaten naar voren gekomen. Door een recent overzicht van alle bewijzen wordt die theorie zelfs in twijfel getrokken, omdat de gegevens ‘inconsistent’ bleken (17).

Onlangs deden Zweedse wetenschappers echter een interessante ontdekking: EMV’s kunnen een soort allergische respons oproepen door lichaamscellen tot hetzelfde soort veranderingen aan te zetten die de allergenen bij hooikoorts (pollen) uitlokken, met als gevolg vrijmaking van histamine (18).

Hoe het ook zij, sommige deskundigen vinden het niet zo belangrijk wat nu precies het achterliggende mechanisme is, aangezien de biologische basis van het probleem overduidelijk is. ‘Het menselijk brein heeft een elektrisch veld en als je daar bronnen van EMV’s vlakbij brengt, is het niet verwonderlijk dat er verstoringen ontstaan, interacties tussen systemen en schadelijke effecten aan cellen en moleculen,’ aldus professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Stockholm, reeds twintig jaar een wereldberoemde autoriteit op het gebied van ES.

Wetenschappers als Johansson zijn helaas nog roependen in de woestijn. Toch zijn er in de afgelopen tien jaar wel belangrijke verschuivingen opgetreden in de officiële opvatting over de risico’s van EMV’s. Steeds meer wordt erkend dat, hoewel het wetenschappelijk bewijsmateriaal nog niet toereikend is, er genoeg alarmerende tekenen zijn die tot bezorgdheid manen. Overal ter wereld stellen overheden nu de aanbevolen maxima aan blootstelling aan EMV’s naar beneden bij (zie het kader). De niveaus die in het verleden veilig werden geacht, worden nu officieel gevaarlijk verklaard. De parallel met röntgenstraling is overduidelijk. Vijftig jaar geleden ging men ervan uit dat die zo goedaardig was dat je er in schoenwinkels de voetmaat van kinderen mee mocht opmeten. Inmiddels weten we dat geen enkele blootstelling aan röntgenstraling, hoe klein ook, volledig ongevaarlijk is.

Eén decennium geleden, in 1995, schreven ambtenaren van de Amerikaanse National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) een rapport over de gevaren van EMV’s, dat werd afgesloten met een afgewogen doch ferme waarschuwing. ‘Een significant deel van de wereldbevolking is wellicht blootgesteld aan een lage mate van risico,’ zo schreven ze, ‘maar [dat is] een risicofactor met belangrijke consequenties op maatschappelijk gebied vanwege de invasieve aard en de ernstige gevolgen voor getroffen personen.’ Die bewering is echter nooit officieel gepubliceerd. De enige reden dat u haar hier kunt lezen is, dat ze uitgelekt is naar de Amerikaanse campagnepublicatie Microwave News.
Nog belangrijker informatie, achtergehouden door de Amerikaanse autoriteiten, was de aanbeveling van de NCRP om het toegestane maximum voor blootstelling aan EMV’s te verlagen met een factor 500: van 100 microtesla naar slechts 0,2.

Tony Edwards

1 Johansson O, Liu P-Y. ‘Electrosensitivity’, ‘electrosupersensitivity’ and ‘screen dermatitis’: preliminary observations from ongoing studies in the human skin. In: Simunic D, ed., Proceedings of the COST 244: Biomedical Effects of Electromagnetic Fields. Workshop over elektromagnetische hypersensitiviteit EU (DG XIII). Brussel/Graz, 1995: 52-57.
2 Br J Indust Med, 1991; 48: 597-603.
3 Bioelectromagnetics, 2001; 22 306-315.
4 Environ Health Perspect, 2004; 112: 687-694
5 Nog niet gepubliceerd rapport van Draper G et al. ‘Childhood cancer and electromagnetic field exposures from powerlines’, gemeld in The Times, 30 oktober 2004.
6 Saunders, T. The Boiled Frog Syndrome. Chichester: Wiley-Academy, 2002.
7 Philips A., Philips J. Electrical Hypersensitivity : A Modern Illness. Powerwatch, 2004.
8 Zweedse bond van kantoor- en technisch personeel. Hypersensitivity in IT Environments. Stockholm, 1998.
9 Med Hypoth, 2000; 54: 663-671.
10 Becker RO. Cross Currents: The Perils of Electropollution. Londen: Bloomsbury Publishing, 1990.
11 Bioelectromagnetics, 2001; 22: 457-462.
12 Clin Ecol, 1990; 6: 119-128.
13 J Bioelectr, 1991; 10: 241-256.
14 Bioelectromagnetics, 1998; 17: 494-496.
15 Bioelectromagnetics, 1996; 17: 494-6.
16 Philips A, Philips J. Electrical Hypersensitivity: A Modern Illness. Powerwatch, 2004.
17 Cook M, Wood A. Clinical Studies and Electromagnetic Hypersensitivity. EMFRAPID Symposium 3: Epidemiology Findings, april 1998.
18 Med Hypoth, 2000; 54: 663-671.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Medisch Dossier en wordt in Nederland uitgegeven sinds januari 1999. Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het blad What Doctors Don’t Tell You van medisch journaliste Lynne Mc Taggart (schrijfster van onder meer de bestsellers ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’). Alle informatie in Medisch Dossier is gebaseerd op toonaangevende medische vaktijdschriften en gebaseerd op gevestigd, wetenschappelijk onderzoek en biedt bijna elke maand onafhankelijke medische informatie.

En toen ontdekte ik dat het erger was dan ik dacht….


Heerlijk! Een vakantie in Frankrijk, speciaal op een stralingsarme plek. Eens even kijken welke vooroordelen er mogelijk zijn ingeslopen in mijn beleving van wat er allemaal veranderd in een stralingsbelaste omgeving (om mijn huis staan een aantal zendmasten en veel buren met Wifi).

Gisteren nog opgestaan in deze verrukkelijke omgeving…

… Wauw!! Wat een rust, wat een heerlijke verademende plek. Zonder bereik zelfs! Er waren drie dagen aan vooraf gegaan voordat ik langzaam al m’n spieren vanzelf voelde ontspannen en de connectie met mijn zachte hart, lichaam en de kosmos maakte zoals deze me vroeger gewoon waren.

Maar ik merk in één dag terug dat deze connectie direct verdwenen is. Mijn gedachten waren in Frankrijk helder, ik kon me focussen en diepe verbindingen/betekenis voelen aan de dingen die ik dacht. Een helder licht wat me hielp om, net zoals vroeger gedachten en belevenissen in hun context te plaatsen en hierdoor krachtig en bezield mijn pad te voelen in het krachtenveld van het bestaan….

Maar in Nederland voel ik dat licht niet mijn kruin instromen, hier is enkel een snijdende druk. Raak de focus kwijt en de talloze hulpmiddelen die ik heb gekocht helpen hierin niet.

Wat zijn we aan het doen???

Tot 2G was het nog oké, daarna zijn we doorgeschoten en betalen we een enorme prijs voor onze mobiele bereikbaarheid. KAPPEN MET DIE OPENBARE MAGNETRON! In Frankrijk had ik internet gewoon aan een kabeltje zonder straling op een laptopje. Ik mistte NIKS! en voelde me krachtig en in staat om bergen te verzetten…. Nu krijg ik amper 3 stevige gedachten achter elkaar en dan dwaalt het af…

We creëren met Wifi en 3/4G langzaam een magnetron van onze leefomgeving, waarbij onze neurologische, spirituele en empathische vermogens langzaam het onderspit delven. Niet eerder hebben we ons nest zozeer vervuilt. Wie durft het te zien, en in te grijpen?

Marloes van Mensvoort
Verminder Electrosmog

34 Studies die schadelijke effecten aantonen van Wifi

Overzicht van wat er in andere landen gebeurt ten aanzien van straling

Petitie, Nieuwsbrief en Tips

Afschermen van je huis

Zendmasten in gemeente Utrecht

Gewéldige bewonersactie!!!

Nav toenemende gezondheidsklachten van een bewoonster uit Lombok, heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en is met een flyeractie mensen in haar buurt gaan vragen of zij ook, klachten nav het plaatsen van nieuwe zendmasten in de Antoniuskerk, herkent.

 Flyer gemaakt en in haar buurt verspreid door  Mirjam’  

Antoniuskerk Bisdom Utrecht ontvangt 13.000 per jaar voor de zendmast in haar toren

                         
Daarop heeft zij 35 reacties gekregen van mensen die dezelfde gezondheids-klachten hebben sinds de plaatsing van de nieuwe zendmast in de kerk. Naar aanleiding hiervan is er een bewonersavond geweest om de klachten en verhalen in kaart te brengen en het geluid naar de politiek te verduidelijken.

Voor deze mensen is duidelijk dat zij zich gedupeerd voelen door de zendmast welke ongevraagd in hun leefomgeving is geplaatst, zeker nu er zo overweldigend veel aanwijzingen zijn dat mensen hier klachten van ondervinden. De 35 omwonenden, maar ook de vele wetenschappelijke studies die deze klachten ondersteunen. Ook voor de kinderen die er opgroeien wordt op een betere/gezondere leefomgeving ingezet, aangezien is aangetoond dat zij nog veel gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van een overdosis aan straling. Zo wordt hyperactiviteit alsook slapeloosheid veelvuldig veroorzaakt door straling.

 

Kinderen zijn ontspannender in een stralingsarme omgeving

Enkele van de buurtbewonders hebben zich in de materie rondom zendmasten en straling in het algemeen verdiept en zijn tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks beleid is dat zorgt voor de bescherming van haar burgers. Het beleid dat er is, is dat er in alle talen gezwegen wordt over de risico’s en een torenhoge norm, die alleen maar zorgt voor bescherming van de industrie.

Op verzoek van hen is er een raadsvergadering geweest rondom het onderwerp Straling en zendmastbeleid.

Hier zijn verschillende filmpjes te zien van deze bijeenkomst:

Bijeenkomst Gemeente Utrecht

 

         

           Wetenschapper Jan-Rutger Schader aan het woord

 

Vragen door de Raadsleden

Carolien Schooneveld (Stichting EHS)

De dappere initiatiefneemster; Mirjam

 

         Rob Verboog (Verminder – Electrosmog / Stop Overdosis Straling)

En vele anderen, zie het kanaal Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst

Wat duidelijk is is dat het probleem veel groter is als wat tot nu toe door de reguliere media wordt voorgehouden. Telecom is angstvallig stil op dit terrein. Ook op deze bijeenkomst heeft T-mobile zich laten kennen door na uitnodiging simpelweg niet op te komen dagen.

De diverse politieke partijen zijn het eens dat het een erg belangrijk onderwerp is voor nadere beschouwing. Enkele hebben getoond interesse te hebben in een koplopersfunctie wat betreft dit onderwerp te worden. Hoe kun je bereikbaarheid vormgeven zonder de schadelijke straling continu door ons lijf te zenden? Dus zonder alle nadelige gezondheidseffecten (concentratie, slapeloosheid, lusteloosheid, oorsuizen, hyperactiviteit, etc).

Met dank aan M. Bout voor dit geweldige initiatief!

Wij wensen de bewoners en politieke partijen in Utrecht veel wijsheid toe bij hun beslissingen!

Onverschilligheid is er al genoeg.

Voor iedereen die dit leest, je kunt dit onderwerp lokaal op de plaatselijke agenda krijgen. Dat is nodig en heeft zin! Voor het landelijke deel, en om krachten te bundelen kun je de petitie ondertekenen.

Dank voor uw aandacht / inzet.

Brief naar Gemeente Sneek

Onderwerp: Bromtoon/Laag frequent geluid- LTE 4G zendmast Wilhelminapark  

Geachte Heer S.Naar aanleiding van ons telefoongesprek sturen wij u deze mail.

Wij horen sinds donderdag 1 september een doordringend, gonzend en pulserend laag frequent bromgeluid in ons huis, dit is door heel het huis hoorbaar en wordt door meerdere bezoekers ook gehoord. Naarmate je langer in dat geluid zit wordt het steeds doordringender zodat oren en zenuwstelsel op hol lijken te slaan.

Het is een ziekmakend en intens kwellend mechanisch geluid dat 24/7 hoorbaar is en in sterkte verschilt en waarvan de bron in huis tot nu toe niet te lokaliseren is. De sterkte van het geluid vertoont pieken ‘savonds en ‘snachts. Vaak gaat het de hele nacht door, ook in het weekend. We slapen hierdoor slecht en soms helemaal niet en beginnen nu problemen met de gezondheid te krijgen.

De klachten zijn: Het horen van een pulserende zware laagfrequente soms dreunende bromtoon welke dwars door oordoppen heen gaat, Een druk op de oren alsof je met je auto in een tunnel rijdt, hevige onrust en opgejaagd gevoel, hoofdpijn, oorpijn, oververmoeidheid, hartkloppingen en paniekgevoel snachts, duizeligheid, tintelingen,stress,concentratieproblemen en het zich niet meer kunnen ontspannen of zelfs niet rustig een boek kunnen lezen, slecht tot niet slapen,pijnlijke stijve nek en spieren ,angst ,prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, teneergeslagen en zo langzamerhand wanhopig gevoel.

Voor september hadden we dit soort klachten niet. Deze klachten verdwijnen telkens langzaam wanneer we 1 a 3 dagen op een ander (logeer-)adres zijn.

We hebben daarom sterk het vermoeden dat dit geluid , dat een soort trilling geeft in de atmosfeer waardoor het zenuwstelsel en daardoor ook de oren negatief beinvloed wordt ,samenhangt met de pieken van de per 10 augustus in gebruik genomen LTE 4G zendmast die staat opgesteld tussen het Wilhelminapark en de oude Conventschool minder dan 300 meter van onze woning.

Deze zendmast is zo waar te nemen vanuit de huiskamer en is gericht op het Noorden in de straal waar wij ons precies in bevinden.

http://www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/
https://www.antennebureau.nl/

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie. Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken. Wij bevinden ons in een lijn precies tussen twee UMTS zendmasten (Wilhelminapark en Schuttersheuvel)

http://bromtoonzutphen.nl/onderzoek/laagfrequent-geluid/

We merken aan den lijve dat deze vorm van straling een stralingsoverbelasting geeft die langzaam is opgebouwd, en ons lichamelijk negatief beïnvloed en ons bovendien in een constante staat van alertheid houdt zodat we geen rust meer krijgen om te herstellen.

Bij onderzoek op het internet, komen we honderden soortgelijke verhalen tegen oa bij de Stichting Laagfrequentgeluid , stichting EHS, het facebookforum Leven met Tinnitus en/of Hyperacusis en de facebooklotgenoten :Straling en Zo. Wij hebben geen Tinnitus, maar de bromtoon heeft wel soortgelijke impact op ons leven. Tinnitus en Hyperacusis worden bij veel andere mensen door overbelasting van electromagnetische straling en/of laagfrequent geluid getriggerd. De straling afkomstig van de zendmasten kan overgevoeligheid voor electromagnetische velden veroorzaken en bovendien gevoeligheid voor laagfrequent geluid oproepen.

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Tinnitus/Tinnitus_door_UMTS_en_WiFi.pdf

In Heeg staat ook een UMTS mast waarvan de omwonenden al flink ziek zijn geworden zoals bij meer UMTS-masten door heel het land. (Zie zendmast anders heeg en stop ‪UMTS.nl )

http://duurzaamheeg.nl/zendmast-anders/
http://www.stopumts.nl/ http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Kill_Zones

Wij hebben een hoogfrequente stralingsmeter geleend, de Gigahertz Solutions HF 35C en hebben 6 dagen lang de waarden gemeten die van buitenaf naar binnen kwamen terwijl wifi en andere eventuele apparaten met bepaalde stralingsafgifte uit stonden. Deze is ook bij onze buren gemeten omdat deze mensen met soortgelijke klachten zitten sinds eind augustus en we dus samen deze mail versturen.

29-11-2016 hoogste meting: 20.00 uur 2000 MW/m2 07-12-2016 hoogste meting: 18.00 uur. 854. MW/m2 09-12-2016 hoogste meting: 00.40 uur. 1100 MW/m2 10-12-2016 hoogste meting: 20.10 uur. 1900 MW/m2 11-12-2016 hoogste meting: 18.34 uur. 1684 MW/m2 19-12-2016 hoogste meting: 19.35 uur. 1600 MW/m2

Als er straks sprake is van het uitrollen van 5G waarvoor nog meer zendmasten nodig zullen zijn dan zullen er veel meer mensen dit soort klachten krijgen, laagfrequent geluid en ook hoogfrequente electromagnetische straling lijkt de asbest van de toekomst.

TNO heeft jaren geleden (2003) onderzocht wat de effecten zijn van de straling afkomstig van UMTS zendmasten op het welbevinden van mensen . TNO heeft een negatief advies aan de gezondheidsraad gegeven. Dat advies is eenvoudig in de wind geslagen. Ook bij de GGD’s en het RIVM zijn klachten zo als de onze bekend!

http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A954a756d-65e2-4621-a4d9-2dc90644bbbf/

Na een dieptepunt bereikt te hebben op 5 december j.l. Hebben we een melding bij de politie gedaan en deze vond dat we er goed aan deden aan de bel te trekken. Ze verwachten vaker dit soort meldingen te krijgen ivm nieuwe technologieën. Zendmasten horen niet in de bebouwde kom te staan! Er zijn landen die zich hieraan houden en voorzorg genomen hebben door de normen bij te stellen. Als je bedenkt dat een rustig functionerend lichaam beter gedijt bij electromagnetische stralingsafgifte die niet hoger is dan 5 tot 20 MW/m2 om te kunnen herstellen dan is wat wij gemeten hebben toch werkelijk verontrustend en veel te veel.

Wij beroepen ons op handhaving en doen hierbij een melding van geluidshinder en stralingshinder! We zouden om deze reden graag een onderzoek willen naar de laagfrequente transformatorachtige bromtoon.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/85776-laagfrequent-geluid-altijd-last-van-laagfrequent-geluid.html

Bovendien willen wij dat deze zendmast buiten de bebouwde kom geplaatst wordt of dat in ieder geval de richting waarop hij staat ingesteld wordt veranderd zodat geen bewoonde gebouwen direct geraakt worden en mensen niet meer in hun eigen huis in een soort magnetron hoeven te wonen.

Ook de hoogte van de straling die deze zendmast uitzendt moet sterk naar beneden bijgesteld worden voordat we er helemaal aan onderdoor gaan. En voordat er mensen in onze omgeving nog bij komen met allerlei nare klachten en of ziektes waarvan ze zich niet eens bewust zijn dat het van de zendmasten komt. Better safe than sorry.

Gezondheid en welbevinden van de mens moet voorop komen te staan! Dit zou niet alleen de taak en verantwoordelijkheid van de landelijke overheid moeten zijn maar ook de taak van de gemeente! Gezond verstand en voorzorg zijn daarbij belangrijk. Men weet immers nog niet eens met zekerheid te zeggen wat de effecten op de gezondheid van mens,dier en milieu zijn wanneer deze langdurig worden blootgesteld aan laagfrequent geluid en de straling van deze zendmasten, zelfs wanneer deze straling uitzenden die nog lager is dan de huidige norm in Nederland. Wij hebben te maken met beide.

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-natuurlijk-elektromagnetische-velden-en-verstoring.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/93211-elektro-hypersensitiviteit-door-elektrosmog.html

In je eigen huis kun je tenminste nog invloed uitoefenen op de apparatuur om de stralingsbelasting wat binnen de perken te houden, maar hier worden wij zonder pardon en zonder enige vorm van inspraak 24 uur per dag op volle sterkte aan blootgesteld. De straling en wildgroei aan zendmasten voor mobiele telefonie van verschillende providers overlappen elkaar en tel daarbij de straling van eigen apparatuur en die door ramen en muren van buren bijelkaar op. Wie beschermd ons hier tegen?

https://www.google.nl/amp/michielhaas.nl/s-o-s-stop-overdosis-straling/
http://www.wirelessinfo.nl/over-apparatuur/112-draadloos-internet-wi-fi-ouders

Bovendien…wij willen ons zo graag weer thuis en veilig kunnen voelen in ons eigen huis want we durven zelfs ons pasgeboren eerste kleinkind niet bij ons te laten logeren uit angst voor zijn gezondheid.

Op scholen worden geen zendmasten geplaatst uit gezondheidsoverwegingen . Hoe zit het dan met de kinderen en de gezondheid van de meest kwetsbare groep in onze samenleving wanneer de straling van zendmasten op zo’n kleine afstand ongefilterd je huis binnen komt?

http://www.kinderenenstraling.nl/

Hoe zit het wanneer we ons huis willen gaan verkopen? Wie wil er een huis met een onverklaarbare bromtoon en uitzicht op een zendmast waarvan men nog niet met zekerheid kan zeggen of het op den lange duur geen schade aan de gezondheid opleverd? Wij hebben samen met de buren die ook precies in de stralingslijn zitten 20 dagen na plaatsing van de LTE 4G al gezondheidsproblemen.

http://michielhaas.nl/de-gevaren-van-straling/
http://www.verminder-electrosmog.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/download/Meldingen_cumulatief_geanonimiseerd.pdf
https://www.electrohealth.nl/wat-is-elektrostress/
https://www.stichtingehs.nl/
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/straling/meer-effecten-elektromagnetische-straling.htmlhttps://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?p=242467
http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/Hoofddorpdefklein.pdf

Wachtend op een antwoord, ‪Vriendelijk Groeten,

Brakels Sneek (Friesland)

 

Waar blijft het spotje? “Het houdt niet op, niet vanzelf!”

 

                              sssst.jpg
     Waar blijft het spotje…: ‘Het houdt niet op?’ “ Niet vanzelf… “

Even wat verhalen die ik omwille van het leed wat bij andere gespaard kan blijven deel voor het grotere publiek. Wifi maakt meer kapot dan je lief is!

Een greep uit de verhalen die ik duizenden heb…
Vorige week cliënt S. met regelmatig hevige hoofdpijn. Zit extreem vast in de spieren van nek (spinalis, semispinalis) en schouders. Met de shiatsu lukt het goed om dit geheel wat losser te maken, maar waardoor zit het (telkens opnieuw) zo vast? Ik vraag haar of ze weet hoe dat dat komt. Ze geeft direct aan dat ze de gehele dag met haar mobiel op de bank zit… Ze geeft er zelf de woorden aan dat haar contact met haar mobiel eigenlijk haar hele leven ís… Daarna kijkt me strak aan … dan schrikt ze ervan omdat het waar is…  er komt een traantje bij. Als ik nav hiervan en haar hevige klachten wat over straling vertel blijkt dat ze op de bank thuis waar ze continu zit nog geen halve meter bij haar router vandaan zit… Ze geeft aan nooit geen emoties meer te hebben/uitten, heeft jarenlang niet meer gehuild, al haar spieren zitten vast, ze is totaal verstijfd en woont enkel in haar hoofd… en later blijkt dat ook de box van haar 6 maanden oude (erg onrustige) baby direct naast de wifirouter, naast de bank staat.. Ze voelt vanuit haar oermoeder dat ze iets beters wil creëren voor haar kind en gaat direct aan de slag om te kijken wat ze kan doen om die situatie te verbeteren maar voelt zich ook enigszins verslagen zich realiserend dat ze verslaafd is aan haar telefoon. Ze bedankt me heel hartelijk en gaat zich er zeker verder in verdiepen. In januari komt ze terug…

cellphone       

Twee weken terug nieuwe cliënt. Hevig slaapprobleem. In de afgelopen 4 jaar amper nog goed geslapen. Nooit meer dan 3 uurtjes per nacht, altijd enorm licht en een piekerend niet stil te krijgen hoofd. Bij huisarts geweest en verschillende pillen geprobeerd, naast vervelende bijwerkingen weinig gunstig effect. Gestopt. Altijd moe. Ten eind raad.

snijdend
..
Na doorvragen op allerlei gebied, blijkt dat sinds 4 jaar een Dect telefoon op haar nachtkastje staat. Nooit aan gedacht, maar ze vind het logisch dat ze minimaal gaat proberen haar slaapkamer ook op dit vlak rust te geven. Draadtelefoon geplaatst. Twee dagen erna krijg ik bericht dat ze de afgelopen nacht goed geslapen heeft. Haar hoofd is rustiger. Nu twee weken later is haar slaapprobleem vrijwel geheel verdwenen. Ze heeft weer energie. We hebben de Shiatsu gestaakt.

straling kind
Vier weken geleden. Marokkaanse dame komt met haar zoontje van 8. Zij heeft veel stress, slaap/concentratieproblemen, oorsuizen en erg vastzittende spieren in de nek (longissimus, splenius capitis) en schouders. Lieve zoontje hyperactief / concentratieproblemen.

Na enkele shiatsu behandelingen waar ze telkens erg van opknapt vraagt ze zich af of haar woning eigenlijk wel zo goed is. Ze had al eens van straling gehoord en heeft gezien dat ik daar veel van weet en door m’n behandelingen vertrouwd ze mijn gevoeligheid/innerlijk weten en vraagt of ik bij haar in huis wil kijken hoe eigenlijk het hiermee zit. Dat kan.. We lopen in de avond haar huis door en schrikken vooral van een aantal mega sterke zenders die naast haar bank staan. De meter slaat op tilt. Ik heb haar verteld wat alternatieven zijn en na wederom een nacht slecht slapen besluit ze de beruchte stekkers eruit te halen. Dan maar geen draadloos internet, maar gewoon met een kabeltje aan de laptop. De digitale Tv router (Wow! Wat een geweld komt daaraf!) gaat enkel aan als ze daadwerkelijk tv kijken.

marok

Drie dagen later tref ik haar en haar zoontje weer…
Ze zijn beide energiek, blij en verrast… Het zoontje heeft de afgelopen drie avonden rustig met een boekje op de bank zitten lezen… Dat heeft hij de afgelopen 3 jaar nog nooit gedaan!!!??? Vanwege de continue onrust in zijn lijf (ADHD dachten ze). Hij voelt duidelijk verschil als de router aan of uit staat. Hij verteld me dat zijn hoofd opeens veel rustiger is. Tot een paar dagen terug had hij heel vaak dat hij naar de keuken liep en dan daar niet meer wist waarvoor… Dat had hij nu niet meer. Hij wilde nu graag met zijn moeder een afspraak maken dat de router (tv en wifi) alleen nog maar in de vakantie aanging. Ze zijn aan het kijken of ze terug kabels aan kunnen leggen. Na drie weken zijn ook haar oorsuizen geheel verdwenen.

—————————————

Ik begin er meestal niet over. Vaak brengt de shiatsu zelf al een bewustwording op gang dat lichaamssignalen onderdeel zijn van een veel grotere wijsheid. Dat deze signalen serieus mogen worden genomen, omdat zij de sleutel zijn voor een vitalere toekomst. Naast dat voelen cliënten dat ik meer zie dan ik kan weten en neemt het open staan voor andere oplossingen dan pillen met de dag toe. Eigenlijk is daardoor het reinigen en vrij maken van de ether waarin je woont dan een logische stap. Als er geen innerlijke rust kan zijn omdat het qua frequenties niet in orde is, dan vind je nergens rust en ben je enorm bevattelijk voor verslavingen, welke dan ook.
Het bovenstaande is zomaar een selectie van de vele verhalen welke hier in m’n praktijk plaatsvinden, maar als deze mensen bij mij komen… Hoeveel meer mensen komen er dan bij andere therapeuten met onnodig slapeloze nachten van Dect, gsm, en of Wifistraling? Een waas in het hoofd en ‘onrust’ in het lijf of een ADHD diagnose van een ziekmakende experia- of horizonbox. Doordat NIEMAND nog de overheid ze wijst op deze mogelijke oorzaak welke in bovengenoemende gevallen drie keer raak was.

 

Marloes* Zelf huistelefoon aan kabel, internet op laptopje aan kabel, geen wifi en geen smartphone, maar een oud mobieltje 🙂

Was getekend, Marloes van Mensvoort
                        

Nieuwetijdsdenker, Shiatsu Therapie Den Bosch,

Verminder Electrosmog.nl (teken en deel ook!)

Onomstotelijk bewezen

GSM Straling veroorzaakt Kanker

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over.

lab-rat-straling

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het ‘National Toxicology Program (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio’s te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma’s (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen).

Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor.

De onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid, omdat deze resultaten eerdere studies (op cellen, proefdieren en epidemiologische onderzoeken bij mensen) bevestigen die erop wijzen dat gsm-straling inderdaad deze specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen.

Dat dit door toeval verklaard kan worden is zeer onwaarschijnlijk volgens Robert Melnick, één van de verantwoordelijken van de studie.

De studie vond ook dat hoe intensiever de straling was waaraan de ratten werden blootgesteld, hoe hoger de kans op tumoren.

De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico’s door gsm-straling.
.
—————

Goed om weten:

• In 2011 classificeerde het International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, gsm-straling reeds officieel als ‘potentieel kankerverwekkend’ (categorie 2B). Deze nieuwe studie vormt nu echter een extra argument voor de wetenschappers die al enige tijd pleiten voor een classificatie in categorie 2A, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

• Een recente Australische studie die beweerde geen link tussen gsm en kanker te vinden over een periode van 30 jaar werd sterk bekritiseerd vanuit wetenschappelijke hoek, zie
http://www.beperkdestraling.org/1213-kritieken-op-de-austra…

• Smartphones zorgen in tegenstelling tot de vroegere modellen gsm’s voor een quasi continue blootstelling aan straling, met name door de mobiele internetverbindingen (mobiele data/internet en wifi) die bij veel mensen continu ingeschakeld staan en hebben dus een nog grotere potentiële impact op de volksgezondheid.

• Ook tablets zijn een bron van bezorgdheid, daar zij een stralingsblootstelling genereren die gelijkaardig is of zelfs hoger dan bij een gsm-gesprek en eveneens zeer dicht bij het lichaam worden gehouden, zie onder meer deze metingen: http://www.beperkdestraling.org/stralingsmeting-ipad.

Verslag van Tweede Zitting bij College van Beroep over misleidende reclame KPN

Zitting College van Beroep over KPN met Stefaan van Gool

Gisteren was de tweede zitting bij de Stichting Reclame Code

Verslag van Martine:

Gisteren zitting gehad over de klacht over de reclame van KPN. Een gewichtig comité van vijf leden en een secretaris. En uiteraard was de jurist van KPN aanwezig en de dame die de reclame gemaakt heeft.

“Ik ben van Gool enorm dankbaar voor zijn bijdrage. Hij maakte zich sterk voor de zaak en vond de reclame idioot”. Hij pleitte voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel en vond dat de discussie rondom de schadelijkheid nu echt voorbij moest zijn. “Dat was niet meer van deze eeuw”. “En mobiele telefoons hoeven niet afgeschaft te worden maar er moet wel degelijk bewustzijn op komen en mensen moeten geïnformeerd worden over de evt. gevaren”. En gevaren zijn er zeker, categorie 2B wordt niet zomaar gegeven, alleen na uitgebreid onderzoek. Nu is het zo dat door de nood de normen maar opgekrikt worden. De normen gaan dus niet over gezondheid. “En in België zou deze reclame simpelweg verboden zijn!” Aldus van Gool.

De indruk die ik ven het College had. Het is nog een lastig onderwerp waar ze liever niet over na willen denken. ‘Het is zo normaal in deze maatschappij dat we toch niet zonder zouden kunnen’, zo zei de voorzitter. Maar het zou tochwel mooi zijn als er meer bewustzijn komt op dit onderwerp, zoals ook van Gool benadrukte, en het College met oplossingen komt die de consument zal informeren over de mogelijke risico’s en het feit dat het niet op het lichaam gedragen mag worden. Dat is nu niet bekend bij de consument.

Ik heb ze in ieder geval in mijn pleitnota expliciet gevraagd zich een oordeel te vormen over de 1,5 cm die niet wordt gehanteerd in de reclame. Zoals van Gool ook aangaf, de kinderen ‘kussen de telefoon’. “En dat – los van de andere argumenten – dat al een reden moet zijn de reclame niet toe te staan. Zeker als het om kinderen gaat”. De eerdere Reclame Code Commissie had vooralsnog nagelaten zich uit te spreken over de 1,5 cm.

Het enige dat KPN aanvoerde was dat ze zich aan de normen hielden. De voorzitter vond hun pleidooi wel bijzonder kort. Daar komen ze meestal mee weg natuurlijk. Hopelijk deze keer niet!

zitting

Dank Derck Mekkering voor je aanwezigheid en deze prachtige foto! En Carolien Schooneveld, Saskia Beugel, Alja Hoeksema en Eke Vriens dat jullie naar de zitting kwamen om de zaak te steunen.

 

Marloes van Mensvoort Verminder Electrosmog:
En natuurlijk héél hartelijk dank aan topper Martine voor de moeite namens stralingsbewust Nederland!!!

Wat kun je doen?

10 Goeie Tips wat je kunt doen om je stralingsbelasting tot wel 90% te verminderen

 

afbeelding 11
Zorg dat je ‘emmertje’ zo min mogelijk vol loopt. Dat doe je door de volgende stappen:

 

Qua hoogfrequente straling: (is van draadloze apparatuur)

1. Zorg dat je internet gewoon vanaf de router via een kabel loopt en zet de Wifi uit!
Wil je toch Wifi, kies dan voor Eco-Wifi en zet ‘m enkel aan als je ‘m gebruikt.
Zet sowieso ’s nachts altijd alles uit.

2. Zorg dat je geen Dect telefoon of Dect babyfoon in huis hebt.
Gewoon telefoon via een kabel is 100% stralingsvrij bellen en kies voor een stralingsarme babyfoon als het moet.

3. Liever een oude mobiel, want die geven enkel straling als je belt. Heb toch een smartphone, zet dan de data uit. Het beste is wanneer je een smartphone hebt om deze zoveel mogelijk op airplane-modus te zetten, zeker wanneer je ‘m ’s nachts in de buurt hebt. Bel zo kort mogelijk en ofwel op luidsprekerstand of met een pneumatisch headsetje.

4. Haal geen slimme meter in huis of laat ‘m vervangen door een gewone, geen digitale tv of draadloze apparatuur.

5. Qua straling van zendmasten. Meten is weten! Leen, koop of huur een stralingsmeter en kijk hoeveel straling het is en van welke kant het precies komt. Gebruik hiervoor de bouwbiologische richtlijnen van max 1 microwatt pm2. Als het duidelijk van een kant je woning in komt is er vaak wel iets mogelijk qua afschermen (raam afschermen met folie of je muur verven met stralingswerende verf of allebei). Als het van alle kanten komt, is dit lastiger. Raadpleeg dan een meetspecialist.

 

 

Qua laagfrequente straling: (dat is stroomgerelateerd)

 

6. Zorg voor zo min mogelijk apparatuur in de buurt van je bed. Want een rustige slaapkamer is het belangrijkste!!!

7. Zorg ervoor dat apparaten zo veel mogelijk op geaarde stopcontacten zitten.

8. Zorg ervoor dat je geen inductie kooktoestel gebruikt (vooral voor de zwangeren of zwanger wensen te worden)


Afstand is je vriend

9. Als je kabelinternet hebt op een computer of laptop, dan deze liever niet direct op schoot. (Laptop op schoot, sperma dood! )
Straling neemt op afstand kwadratisch (lees; héél snel) af, dus afstand tot apparaten bewaren is wat betreft stralingsreductie, je grote vriend.

10. Wil je ultieme rust/vitaliseren in je eigen huis…  Doe het dan net als ik. Kijk op welke stop je koelkast zit en zet de rest  ’s nachts lekker uit…

 

Succes!!

Heb je vragen of opmerkingen, praat mee (via kabelinternet 😉 ) op… Facebook

Geen wifi maar betere connectie

En heb je het nog niet gedaan Teken deze petitie !!!

Hartelijke groet,

Marloes van Mensvoort

Zitting om misleidende reclame bij reclame code commissie

Gisteren hebben Martine Vriens en Hugo Schooneveld een zitting gehad bij de Reclame Code commissie. Het ging goed 🙂    
             
                                                      martine 1
                                         En de cameraploeg die er de hele dag bij was en heeft gefilmd. Behalve                                                           tijdens de zitting, dat was helaas niet toegestaan.

 

“Het verslag van Martine”

Vijf commissieleden met een secretaris waren aanwezig en een jurist en degene die de commercial van KPN waarvoor de zitting was, gemaakt heeft.

Hugo Schooneveld trad op als deskundige en heeft eel goed gedaan en heel duidelijk onderbouwd dat EMV daadwerkelijk schadelijk is en dat heeft gestaafd met vele onderzoeken. Ook dat de normen slechts gebaseerd zijn op 6 minuten blootstelling.

En ik heb mijn argumenten – op papier voorbereid – kunnen uitdragen. Dat is nu aan het dossier gevoegd.

 

De normen

De voorzitter – werkzaam bij Rechtbank Amsterdam – legde het vuur aan de schenen bij KPN zoals hij zelf aangaf. KPN kon zich merkbaar maar lastig verweren. Het enige argument dat KPN herhaaldelijk aanvoerde voerde was dat ze zich aan de normen hielden.

Maar hoe zorgden ze er dan voor dat de normen in acht werden genomen bij mobiele apparaten vroeg de voorzitter zich af? De 1,5 cm afstand houden van het apparaat. Nog los van wat ik had aangevoerd dat ook al ver beneden de normen schadelijke biologische effecten optreden.

 

Hoe zit dat dan vroeg de voorzitter?

Er ging een lichtje branden bij de voorzitter. Nu begreep hij waarom het oortje bestond. En een ander commissielid begon zich af te vragen hoe het met zijn eigen gebruik was gesteld en in hoeverre dat schadelijk was want hij zat uren per dag aan de telefoon.

De commissieleden stonden erg open en vroegen zich af of niet mogelijk was dat KPN met andere telecombedrijven om de tafel gingen zitten om te bezien hoe hier mee om te gaan en of KPN niet op een voorloper kon worden op dit gebied. Want tenslotte – zo zei de voorzitter – was er met hoogspanningslijnen ook niets aan de hand en dat bleek achteraf wel het geval te zijn.

KPN zou in ieder geval deze klacht met de Raad van bestuur gaan bespreken.

 

Een mooi gesprek

Het was al met al een mooi open gesprek en je merkt dat er nog steeds weinig bewustzijn zit bij alle partijen maar dat ze wel beginnen na te denken met zo’n betoog.

Zelfs KPN noemde het verhaal indrukwekkend!

Over 6 weken volgt de uitspraak van de RCC (Reclame Code Commissie). Het klinkt veelbelovend en het was sowieso een heel goed gesprek. Hoe ze gaan oordelen blijft nog even een verassing.

Maar de zendmast die recht tegenover de vergaderzaal staat zullen ze niet meer over het hoofd zien. De ogen vielen open toen ik ze erop wees. 🙂

 

Martine

 

 

 

Dank Hugo Schooneveld voor je geweldige bijdrage! Helaas was je al weg voor de foto.
Derck Mekkering voor de bloemen die je hebt afgeleverd en ook Mirjam Bout voor je fijne ondersteunende aanwezigheid.

 

‘Martine Vriens’

De voordelen van een stralingsarme omgeving

aaa

Eén nachtje op een stralingsarme plek 

 

Ik ben aan het reizen door Scandinavië en moet even wat delen.

Nu weet ik het weer wat het verschil maakt en waarom het zo fijn is op een stralingsarme plaats.


Meer energie
Je slaapt dieper en langer en wordt vanzelf eerder en steviger wakker


Ontspannen
De spieren en gewrichten gaan vanzelf in een diepe ontspanning. Er blijft geen lichte verkramping sluimeren (wel bij een stralingsbelaste omgeving)


Heldere gedachten

Je gedachten worden helder en gemakkelijk georganiseerd.
Waar je in een stralingsbelaste omgeving het gevoel hebt dat je telkens opnieuw moet beginnen met een rijtje gedachtes, kun je hier gewoon door-verder denken wat de intelligentie/complexheid van je waarneming en communicatievermogen bevorderd en je een helder, rustiger hoofd oplevert.


Lekker stromend

En misschien wel de grootste/belangrijkste. Je lijf heeft vanzelf zin om dingen te doen. je natuurlijke nieuwsgierigheid is aanwezig, niet alleen in je hoofd, maar ook in je lijf. je wilt bewegen, doen ervaren en onderzoeken. De lichamelijke levensstroom is vanzelf aanwezig en het kost geen discipline om iets te doen, want dat gaat uit zichzelf.


Diepere adem

Als je iemand bent die geen moeite heeft om gezond diep in de buik adem te halen, dan kun je dat weer gewoon vanzelf op een stralingsarme plek. 


Meer lichaamsgevoel/bewustzijn

Nu heb ik dat van nature heel sterk, maar je lijf is mij betreft je intelligentste raadgever, in samenwerking met je gezonde verstand. Je kunt niet alleen uit je hoofd (of boeken etc) weten wat goed voor je is en hoe dingen werken, daar heb je de samenspraak van jouw unieke lijf en lichaamssignalen voor nodig. In een stralingsarme omgeving zijn deze signalen er gewoon vanzelf en natuurlijk en functioneer je daardoor veel beter en effectiever omdat je beter naar jezelf kunt ’luisteren’ en daardoor ook gezondere keuzes wilt maken. Tenzij je om een of andere reden op de ’overlevingsmodus’ staat.


Empathie

Doordat je contact met je lichaam sterker is, zit je minder in je hoofd en kun je daaruit ook beter, gebalanceerder en in contact met je ontspannen open hart een ander tegemoet treden. Je empathisch vermogen neemt vanzelf (weer) toe in een stralingsarme omgeving.

 

Geen wifi maar betere connectieConnectie
Doordat je minder ruis (door straling) hebt op je eigen frequenties (aarde, kosmos) is het simpel en vanzelfsprekend om je te connecten. Je voelt dan dat alles wat je nodig hebt aanwezig is in jezelf en laadt vanzelf op met inspiratie en nieuwe energie. 

 

Behoefte aan afleiding
Je behoefte om (voortdurend) afgeleid te worden van wat er is (leegte, onrustige gedachten, schaamte, schuldgevoel, zinloosheid etc) wordt minder doordat je gemakkelijk bent in je eigen lijf met alle gevoelens en frequenties die daarbij horen (als dat niet zo is heb je op dat terrein wellicht nog wat ’werk’ te doen 😉 ) . Je hoeft niet weg van wat er is, waardoor verslavingen (behoefte aan externe houvast) hierdoor niet enorm worden aangemoedigd… (eten, afleiding, internet, gamen…)
Wat in een stralingsbelaste omgeving vanzelf wel gebeurd.

Nu weet ik weer waarom het eigenlijk prima was om Internet aan een kabel te laten en het bij 3G telefoonbereik te laten! Vanaf dan is de ’ellende’ begonnen en natuurlijk, ik ’trek’ het ook inmiddels best wel met straling, maar je natuurlijke staat wordt zoveel rustiger, helderder, vitaler en stromender in een stralingsarme omgeving.

Gegroet, uit Zweden Marloes van Mensvoort

 

Marloes

Heb je het nog niet gedaan.. teken en deel dan de PETITIE ! 🙂

Praat mee op facebook

Tips om je omgeving te verbeteren en een interview met mij, luister naar een uurtje verhelderende radio